Misija

Šis puslapis taip pat pateikiamas šiomis kalbomis

Mūsų užduotis – įgyvendinant ES išorės santykių politiką, padėti pereinamojo laikotarpio ir besivystančioms šalims pasinaudoti žmogiškojo kapitalo potencialu vykdant švietimo, mokymo ir darbo rinkos sistemų reformas.

Remiame su ES besiribojančių 28 šalių pastangas gerinti profesinio rengimo ir mokymo sistemas, analizuoti gebėjimų poreikius ir plėtoti darbo rinkas. Taip padedame joms didinti socialinę sanglaudą, užtikrinti tvaresnį ekonomikos augimą ir atitinkamai gerinti ekonominius ryšius, o tai yra naudinga valstybėms narėms ir jų piliečiams.

Bendradarbiaudami su konkrečiomis šalimis ir daugiašaliu pagrindu, kuriame politikos tęstinumo sistemas ir skatiname įrodymais grindžiamos politikos formavimą bei įgyvendinimą. Mums dažnai tenka veikti neaiškioje ir kartais nestabilioje aplinkoje. Tačiau esame viena iš nedaugelio agentūrų, į kurią kreipiasi vyriausybės, turinčios skirtingus politikos prioritetus, nes esame pagarsėję kaip nepriklausoma, kokybiškai dirbanti ir teigiamu požiūriu besivadovaujanti įstaiga.

Kartu su šalimis partnerėmis vykdome veiklą šiose srityse:

  • gebėjimų ir užimtumo poreikių analizė;
  • sistemų valdymas, įskaitant suinteresuotųjų subjektų įtraukimą;
  • socialinio dialogo ir privačiojo sektoriaus dalyvavimas;
  • kvalifikacijos vertinimo sistemų ir kokybės užtikrinimas;
  • mokymasis darbo vietoje;
  • pedagogų mokymas;
  • verslumo ugdymas ir pagrindiniai gebėjimai;
  • profesinis orientavimas.

Prieš pradėdami dirbti šalyje, atliekame išsamią ES žmogiškojo kapitalo politikos, socialinių vertybių ir išorės prioritetų analizę ir susiejame tai su šalies partnerės poreikiais ir vystymosi siekiais; tokia veikla yra bendros pagalbos šalims žmogiškojo kapitalo srityje dalis.

ES lygmeniu bendradarbiaujame su Europos institucijomis, verslo bendruomene, socialiniais partneriais ir kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis. Padedame Europos Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai vykdyti programavimo veiklą, kad ES pagalba būtų kuo tikslingesnė ir atitiktų šalies pajėgumus ir prioritetus. Glaudžiai bendradarbiaujame su Eurofound ir Cedefop, kad ES valstybių narių analize ir gerąja patirtimi būtų dalijamasi ir už Europos Sąjungos ribų, taip pat naudojamasi ja siekiant remti reformas šalyse partnerėse.

Taip pat bendradarbiaujame su įvairiais tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais ir atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis bei paramos teikėjais. Tai nustatyta pagal Europos konsensusą dėl vystymosi ir pagal JT darnaus vystymosi darbotvarkėje apibrėžtą žmogiškojo kapitalo aspektą, kuris siejamas su dviem konkrečiais švietimo ir užimtumo tikslais visoms šalims partnerėms ir kuriuo grindžiama Tarpžinybinės techninio ir profesinio rengimo ir mokymo grupės strategija ir veikla, kurioje aktyviai dalyvaujame.

Europos mokymo fondas įsteigtas 1990 m. Tarybos reglamentu Nr. 1360, kuris 2008 m. išdėstytas nauja redakcija (Nr. 1339). Nauja redakcija išdėstytame reglamente apibrėžtas ETF vaidmuo, susijęs su indėliu į žmogiškojo kapitalo vystymą įgyvendinant ES išorės santykių politiką. Žmogiškojo kapitalo vystymas yra apibrėžiamas kaip darbas, kuris padeda visą gyvenimą tobulinti darbuotojų įgūdžius ir kompetenciją gerinant profesinio švietimo ir mokymo sistemų darbą.