Poslání

Tato stránka je k dispozici rovněž v jazyce

Naším posláním je pomáhat transformujícím se a rozvojovým zemím využít potenciál jejich lidského kapitálu prostřednictvím reformy systémů vzdělávání, odborné přípravy a trhu práce v kontextu politik EU v oblasti vnějších vztahů.

V 28 zemích sousedících s EU pomáháme zlepšovat jejich systémy odborného vzdělávání a přípravy, analyzovat potřeby v oblasti odborných dovedností a rozvíjet jejich trhy práce. V těchto zemích tím přispíváme ke zlepšování sociální soudržnosti a zajišťování udržitelnějšího hospodářského růstu, což je přínosem i pro členské státy a jejich občany v podobě lepších ekonomických vztahů.

Spolupracujeme jak na úrovni jednotlivých států, tak na multilaterální úrovni, budujeme rámce pro zajištění kontinuity politiky a podporujeme vytváření a uplatňování politik založených na důkazech. Často pracujeme v nejistém a někdy i nestabilním prostředí. Přesto jsme ale díky své pověsti nezávislé organizace známé svou kvalitní prací a pozitivním působením jednou z nemnoha agentur oslovovaných i jednotlivými po sobě jdoucími vládami s měnícími se politickými prioritami.

Naše spolupráce s partnerskými zeměmi probíhá v celé řadě oblastí:

  • analýza potřeb v oblasti odborných dovedností a zaměstnanosti,
  • řízení a správa systému včetně zapojení zainteresovaných subjektů,
  • sociální dialog a účast soukromého sektoru,
  • kvalifikační systémy a zajištění kvality,
  • učení se prací,
  • příprava a vzdělávání učitelů,
  • podnikatelské vzdělávání a rozvoj základních kompetencí,
  • profesní poradenství.

Než v určité zemi zahájíme činnost, provedeme podrobnou analýzu politik EU v oblasti rozvoje lidského kapitálu, sociálních hodnot a externích priorit a dáme je do souvislosti s potřebami a rozvojovými ambicemi partnerského státu v rámci celkové pomoci dané zemi v oblasti lidského kapitálu.

Spolupracujeme s evropskými orgány, podnikatelskou sférou, sociálními partnery a dalšími organizacemi občanské společnosti na úrovni EU. Podporujeme Evropskou komisi a Evropskou službu pro vnější činnost v tvorbě jejich programů tak, aby asistence EU byla přesně zaměřená a odpovídala kapacitám a prioritám země. V úzké spolupráci s nadací a href="https://www.eurofound.europa.eu/">Eurofound a střediskem Cedefop usilujeme o to, aby se analýzy a osvědčené postupy z členských států EU sdílely i mimo území Unie a využívaly se k podpoře reforem v partnerských zemích.

Spolupracujeme také s celou řadou mezinárodních zainteresovaných subjektů, příslušnými mezinárodními organizacemi a dárci. Rámcem pro tuto spolupráci je Evropský konsensus o rozvoji a rozměr lidského kapitálu Agendy OSN pro udržitelný rozvoj, který vymezuje dva konkrétní úkoly v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro všechny partnerské země a kterým se řídí strategie a činnosti Meziagenturní skupiny pro technické a odborné vzdělávání a přípravu, jejímž jsme aktivním členem.

Evropská nadace odborného vzdělávání byla zřízena nařízením Rady č. 1360 z roku 1990, které bylo přepracováno jako nařízení č. 1339 z roku 2008. Přepracované nařízení upřesňuje roli Evropské nadace odborného vzdělávání při podpoře rozvoje lidského kapitálu v kontextu politik EU v oblasti vnějších vztahů. V této souvislosti se rozvojem lidského kapitálu rozumí práce, která prostřednictvím zdokonalování systémů odborného vzdělávání a odborné přípravy přispívá k celoživotnímu rozvoji dovedností a schopností každého jednotlivce.