Poslanie

Táto stránka je dostupná aj v týchto jazykoch

Naším poslaním je pomáhať krajinám s transformujúcim sa hospodárstvom a rozvojovým krajinám využiť potenciál ich ľudského kapitálu prostredníctvom reformy systémov vzdelávania, odbornej prípravy a trhu práce v kontexte politík vonkajších vzťahov EÚ.

Podporujeme 28 krajín hraničiacich s  pri zlepšovaní ich systémov odborného vzdelávania a prípravy, analyzovaní potrieb v oblasti zručností a rozvíjaní ich pracovných trhov. Pomáhame im tak zlepšovať sociálnu súdržnosť a realizovať udržateľnejší hospodársky rast, čo je prínosom aj pre členské štáty a ich občanov vďaka zlepšeniu hospodárskych vzťahov.

Spolupracujeme na úrovni jednotlivých krajín, ako aj na úrovni viacerých krajín a budujeme rámce pre kontinuitu v oblasti politiky a podporujeme koncepciu politiky a realizácie založenú na dôkazoch. Často pracujeme v neistej a niekedy nestabilnej situácii. Patríme však stále k niekoľkým z mála agentúr vyhľadávaných jednotlivými po sebe nasledujúcimi vládami s meniacimi sa politickými prioritami zásluhou našej reputácie, ktorú sme získali vďaka nezávislej, kvalitnej práci a pozitívnemu nasadeniu.

Činnosti, na ktorých sa podieľame s partnerskými krajinami, zahŕňajú celý rad súvisiacich oblastí:

  • analýza potrieb v oblasti zručností a zamestnanosti
  • systém riadenia vrátane účasti zainteresovaných strán
  • sociálny dialóg a účasť súkromného sektora
  • kvalifikačné systémy a zabezpečenie kvality
  • učenie sa prácou
  • odborná príprava učiteľov
  • podnikateľské vzdelávanie a kľúčové kompetencie a
  • kariérne poradenstvo.

Pred začatím práce v určitej krajine vykonáme podrobnú analýzu politík EÚ v oblasti ľudského kapitálu, sociálnych hodnôt a vonkajších priorít a hľadáme súvislosti s potrebami partnerskej krajiny a ambíciami týkajúcimi sa rozvoja v rámci celkovej pomoci krajiny v oblasti ľudského kapitálu.

Spolupracujeme s európskymi inštitúciami, podnikateľskou komunitou, sociálnymi partnermi a ďalšími organizáciami občianskej spoločnosti na úrovni EÚ. Európskej komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť poskytujeme podporu pri príprave ich programov, aby bola pomoc EÚ presne zameraná a zodpovedala kapacitám a prioritám krajiny. Úzko spolupracujeme s nadáciou Eurofound a strediskom Cedefop s cieľom zabezpečiť, aby sa analýzy a osvedčené postupy z členských štátov EÚ využívali aj mimo EÚ a aby sa používali na podporu reforiem v partnerských krajinách.

Spolupracujeme tiež s mnohými medzinárodnými zainteresovanými stranami, ako aj s príslušnými medzinárodnými organizáciami a darcami. Rámcom pre túto spoluprácu je Európsky konsenzus o rozvoji a rozmer ľudského kapitálu agendy OSN pre udržateľný rozvoj, v ktorom sú identifikované dva osobitné ciele týkajúce sa vzdelávania a zamestnanosti pre všetky partnerské krajiny a ktorým sa riadi stratégia a činnosti medziagentúrnej skupiny pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu, v ktorej sme aktívnymi účastníkmi.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola zriadená nariadením Rady č. 1360 z roku 1990, ktoré bolo prepracované ako nariadenie č. 1339 z roku 2008. Podľa prepracovaného nariadenia je úlohou nadácie ETF  prispievať k rozvoju ľudského kapitálu v rámci politiky vonkajších vzťahov EÚ. V tejto súvislosti rozvoj ľudského kapitálu je vymedzený ako práca, ktorá prispieva k celoživotnému rozvoju zručností a kompetencií jednotlivcov pomocou zlepšovania systémov odborného vzdelávania a prípravy.