Uppdrag

Denna sida är även tillgänglig på

Vår uppgift är att inom ramen för EU:s utrikespolitik hjälpa länder med övergångsekonomier och utvecklingsländer att ta tillvara sitt humankapital genom att reformera utbildnings- och arbetsmarknadssystemen.

Vi stöder 28 länder som gränsar till EU i deras arbete med att förbättra sina yrkesutbildningssystem, analysera kompetensbehov och utveckla sina arbetsmarknader. På så sätt hjälper vi dem att förbättra sin sociala sammanhållning och uppnå en mer hållbar ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur gynnar medlemsstaterna och deras medborgare genom att förbättra de ekonomiska förbindelserna.

Vi bedriver både landspecifikt samarbete och samarbete med grupper av länder, och bygger ramar för politisk kontinuitet samtidigt som vi främjar utarbetandet av en politik och ett genomförande av densamma som grundas på fakta. Vi är ofta verksamma i osäkra och ibland instabila sammanhang. Trots detta är vi en av de få byråer som åberopas av tillträdande regeringar med nya politiska prioriteringar. Detta på grund av vårt anseende, som bygger på ett oberoende, högkvalitativt arbete och ett positivt engagemang.

Vårt arbete med partnerländer täcker en rad närliggande områden:

  • Kompetens- och personalbehovsanalys.
  • Systemstyrning, inräknat engagemang från berörda parter.
  • Dialog mellan arbetsmarknadens parter och deltagande av privata sektorn.
  • Kvalifikationssystem och kvalitetssäkring
  • Arbetsplatsförlagt lärande.
  • Lärarutbildning.
  • Entreprenöriellt lärande och nyckelkompetenser.
  • Karriärrådgivning.

Innan vi börjar arbeta i ett land genomför vi en utförlig analys av EU:s humankapitalpolitik, sociala värderingar och externa prioriteringar, och kopplar detta till partnerlandets behov och eftersträvade utveckling som del av det totala biståndet till landet på området humankapital.

Vi samarbetar med EU-institutionerna, näringslivet, arbetsmarknadens parter och andra civilsamhällsorganisationer på EU-nivå. Vi stöder Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten i deras programplanering, så att EU:s bistånd är inriktat mot rätt mål och motsvarar landets förmåga och prioriteringar. Vi verkar i nära samarbete med Eurofound och Cedefop för att säkerställa att analyser och bästa praxis från EU:s medlemsstater utbyts utanför EU och används för att stödja reformer i partnerländer.

Vi samarbetar även med en rad internationella berörda parter, och med relevanta internationella organisationer och biståndsgivare. Detta inramas av det europeiska samförståndet om utveckling och humankapitaldimensionen av FN:s agenda för hållbar utveckling, som identifierar två specifika målsättningar för utbildning och sysselsättning för alla partnerländer, och driver strategin och verksamheterna till IAG-TVET (Inter-Agency Group on Technical and Vocational Education and Training) framåt, i vilken vi är aktiva deltagare.

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen inrättades 1990 genom rådets förordning nr 1360, omarbetad 2008 som nr 1339. Den omarbetade förordningen specificerar ETF:s roll i att mot bakgrund av EU:s politik för yttre förbindelser bidra till att förbättra utvecklingen av humankapitalet. I detta sammanhang definieras utveckling av humankapital som arbete som bidrar till livslång utveckling av varje individs kompetens och skicklighet genom en förbättring av yrkesutbildningssystemen.