Tehtävä

Tämä sivu on saatavilla myös seuraavilla kielillä

Säätiön tehtävänä on auttaa siirtymätalous- ja kehitysmaita hyödyntämään inhimillisten voimavarojensa tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä toteutetaan uudistamalla koulutus- ja työmarkkinajärjestelmiä EU:n ulkosuhdepolitiikan yhteydessä.

Säätiö tukee 28:ää EU:n naapurimaata parantamaan omia ammatillisen koulutuksen järjestelmiään, analysoimaan tarvittavia taitojaja kehittämään työmarkkinoitaan. Näin niitä autetaan lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tekemään talouskasvusta entistä kestävämpää. Siitä on hyötyä myös jäsenvaltioille ja niiden kansalaisille, koska taloussuhteet paranevat.

Säätiö tekee yhteistyötä sekä maakohtaisesti että usean maan välillä. Yhteisyössä luodaan perusta politiikan jatkuvuudelle ja edistetään näyttöön perustuvan politiikan ja täytäntöönpanon suunnittelua. Säätiö toimii usein epävarmoissa ja toisinaan epävakaissa oloissa. Säätiö on kuitenkin yksi harvoista virastoista, jotka pyydetään jatkuvasti tekemään yhteistyötä, vaikka toisiaan seuraavien hallitusten ensisijaiset poliittiset tavoitteet muuttuvatkin. Tämä johtuu siitä, että säätiö tunnetaan riippumattomasta ja laadukkaasta työstä ja myönteisestä toiminnasta.

Kumppanimaissa toteutettavat toimet koskevat monia toisiinsa liittyviä aloja:

  • osaamis- ja työllisyystarpeiden analyysi
  • järjestelmien hallinnointi, myös sidosryhmien osallistuminen
  • työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja yksityisen sektorin osallistuminen
  • laatujärjestelmät ja laadunvarmistus
  • työssäoppiminen
  • opettajakoulutus
  • yritysoppiminen ja keskeiset taidot
  • uraohjaus.

Ennen työn aloittamista kussakin maassa tehdään perusteellinen analyysi EU:n inhimillisiin voimavaroihin liittyvistä toimintalinjoista, sosiaalisista arvoista ja ulkoisista painopistealoista ja yhdistetään se kumppanimaan tarpeisiin ja kehitystavoitteisiin. Tämä analyysi on perustana maalle inhimillisen pääoman alalla annettavalle kokonaisvaltaiselle avulle.

Säätiö tekee yhteistyötä EU:n toimielinten, yritysyhteisön, työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa EU:n tasolla. Se tukee Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjelmia, jotta EU:n tuki kohdennetaan oikein ja jotta se vastaa maan valmiuksia ja ensisijaisia tavoitteita. Säätiö tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen Cedefopin kanssa. Näin varmistetaan, että analyysi ja EU:n jäsenvaltioiden hyviä käytäntöjä jaetaan EU:n ulkopuolelle ja niillä tuetaan uudistuksia kumppanimaissa.

Yhteistyötä tehdään myös monien kansainvälisten sidosryhmien sekä asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen ja avunantajien kanssa. Työn perustana on kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus ja YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman inhimillisiä voimavaroja koskeva osa. Siinä määritetään kaksi erityistavoitetta kaikkien kumppanimaiden koulutukselle ja työllisyydelle ja esitetään strategia ja toimet teknistä ja ammatillisista koulutusta käsittelevälle virastojenväliselle ryhmälle, jossa koulutussäätiö toimii aktiivisesti.

Euroopan koulutussäätiö perustettiin vuonna 1990 neuvoston asetuksella (EY) N:o 1360/90 (uudelleenlaadittu asetuksella (EY) N:o 1339/2008). Uudelleenlaaditussa asetuksessa täsmennetään säätiön tehtävää inhimillisten voimavarojen kehittämisen edistäjänä EU:n ulkosuhdepolitiikan yhteydessä. Tässä yhteydessä inhimillisten voimavarojen kehittämisellä tarkoitetaan työtä, joka edesauttaa ihmisten taitojen ja pätevyyden elinikäistä kehittämistä ammatillisen koulutuksen järjestelmien avulla.