Мисия

Страницата е достъпна и на

Нашата мисия е да подпомагаме, в контекста на политиките на ЕС за външни отношения, усилията на държавите в преход и развиващите се държави да се възползват от потенциала на своя човешки капитал посредством реформиране на техните системи за образование, обучение и в областта на пазара на труда.

Ние предоставяме подкрепа на 28 граничещи с ЕС държави във връзка с усъвършенстването на техните системи за професионално образование и обучение, анализа на потребностите от умения и развитието на техните пазари на труда. По този начин ние им помагаме да подобрят степента на социално сближаване и да постигнат по-устойчив икономически растеж, което на свой ред е от полза за държавите членки и техните граждани в резултат на подобряването на икономическите отношения.

Ние осъществяваме сътрудничество както с отделни държави, така и на многостранна основа, за изграждане на рамки за осигуряване на последователност на политиката и за насърчаване разработването и прилагането на основани на данни политики. В много случаи ние работим в условия, характеризиращи се с несигурност, а понякога и с нестабилност. Въпреки това ние сме една от малкото агенции, чието сътрудничество е търсено от последователни правителства с променящи се приоритети в областта на политиката благодарение на нашата репутация за независима и висококачествена работа и положително взаимодействие.

Нашите съвместни дейности с държавите партньори обхващат набор от свързани помежду си области:

  • анализ на потребностите от умения и трудова заетост;
  • управление на системи, включително взаимодействие със заинтересованите страни;
  • социален диалог и участие на частния сектор;
  • системи за квалификация и осигуряване на качеството;
  • учене в процеса на работа;
  • подготовка на преподавателите;
  • предприемаческо обучение и основни компетентности, и
  • професионално ориентиране.

Преди да започнем да работим с една държава, ние изготвяме подробен анализ на политиките на ЕС в областта на човешкия капитал, социалните ценности и външните приоритети, резултатите от който свързваме с потребностите и амбициите за развитие на държавата партньор като елемент от цялостното подпомагане на държавата в областта на човешкия капитал.

Ние си сътрудничим с европейските институции, бизнеса, социалните партньори и други организации на гражданското общество на равнище ЕС. Ние подкрепяме дейностите за програмиране на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност, с цел помощта на ЕС да бъде прецизно насочена и да отговаря на капацитета и приоритетите на съответната държава. Работим в тясно сътрудничество с Eurofound и Cedefop за разпространението на анализа и добрата практика от държавите — членки на ЕС извън границите на Съюза и използването им в подкрепа на реформите в държавите партньори.

Наред с това работим съвместно с различни международни заинтересовани страни, както и с компетентни международни организации и донори. Тези дейности се осъществяват в рамките на Европейския консенсус за развитие и свързаното с човешкия капитал измерение на Програмата за устойчиво развитие на ООН, в която са определени две конкретни цели в областта на образованието и трудовата заетост за всички държави партньори и която е в основата на стратегията и дейностите на Междуведомствената група за техническо и професионално образование и обучение, в чиято работа активно участваме.

Европейската фондация за обучение е създадена по силата на Регламент № 1360 на Съвета през 1990, преработен с Регламент № 1339 през 2008 г. С преработения регламент е определена ролята на Европейската фондация за обучение за реализирането на принос за развитието на човешкия капитал в контекста на политиките на ЕС за външни отношения. В този контекст развитието на човешкия капитал е определено като работа, която допринася за развитието през целия живот на уменията и компетентността на индивида посредством подобряването на системите за професионално образование и обучение.