Taakopdracht

Bekijk welke inhoud beschikbaar is in het NederlandsDeze pagina is ook beschikbaar in

Onze taakopdracht is om in het kader van het externe beleid van de EU overgangs- en ontwikkelingslanden te helpen hun potentieel aan menselijk kapitaal te benutten door de hervorming van hun onderwijs-, opleidings- en arbeidsmarktstelsels.

Wij ondersteunen 28 landen die aan de EU grenzen bij het verbeteren van hun systemen voor beroepsonderwijs en -opleiding, het analyseren van hun vaardigheids behoeften en het ontwikkelen van hun arbeidsmarkten. Zo helpen wij deze landen de sociale cohesie te verbeteren en te komen tot duurzamere economische groei, wat weer gunstig is voor de lidstaten en hun burgers aangezien de economische betrekkingen hierdoor verbeteren.

Wij werken samen op basis van landenspecifieke en meerlandenprogramma’s met het oog op de opbouw van stabiele beleidskaders en de vormgeving (en uitvoering) van empirisch onderbouwd beleid. Wij werken vaak in onzekere en soms ook onstabiele omstandigheden. De ETF is een van de weinige instanties waarop een beroep wordt gedaan door opeenvolgende regeringen met wisselende beleidsprioriteiten, omdat wij bekend staan om ons onafhankelijke en hoogwaardige werk en onze positieve betrokkenheid.

Onze activiteiten met partnerlanden bestrijken een reeks onderling gerelateerde gebieden:

  • analyse van de behoeften op het gebied van vaardigheden en werkgelegenheid;
  • bestuur van het onderwijsstelsel, inclusief de betrokkenheid van belanghebbenden;
  • sociale dialoog en participatie van de private sector;
  • kwalificatiesystemen en kwaliteitsborging;
  • leren op de werkplek;
  • opleiding van docenten;
  • onderwijs in ondernemerschap en kernvaardigheden;
  • loopbaanbegeleiding.

Voordat we in een land aan de slag gaan, verrichten we een gedetailleerde analyse van het beleid op het gebied van menselijk kapitaal, de sociale waarden en de externe prioriteiten van de EU, en koppelen deze vervolgens aan de behoeften en de ontwikkelingsaspiraties van het partnerland in het kader van de algehele ondersteuning van het land op het gebied van menselijk kapitaal.

We werken samen met de Europese instellingen, het bedrijfsleven, de sociale partners en andere maatschappelijke organisaties op EU-niveau. We ondersteunen de Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden bij hun programmering, zodat de bijstand van de EU gericht wordt ingezet en aansluit bij de capaciteiten en prioriteiten van het land. We werken nauw samen met Eurofound en Cedefop teneinde onderzoek en goede praktijken uit de EU-lidstaten ook buiten de EU-grenzen te delen ten behoeve van hervormingen in de partnerlanden.

Wij werken ook samen met een reeks internationale partners, evenals met relevante internationale organisaties en donoren. Deze samenwerking vindt plaats tegen de achtergrond van de Europese consensus inzake ontwikkeling en de dimensie "menselijk kapitaal" van de Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, waarin twee specifieke doelen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid voor alle partnerlanden worden gesteld. Deze agenda ligt aan de basis van de strategie en de activiteiten van de Inter-Agency Group on Technical and Vocational Education and Training, waaraan wij actief deelnemen.

De Europese Stichting voor opleiding werd in 1990 opgericht bij Verordening (EEG) nr. 1360/90 van de Raad, later herschikt als Verordening (EG) nr. 1339/2008. De herschikte verordening bepaalt op welke wijze de ETF bijdraagt aan de ontwikkeling van menselijk kapitaal in het kader van het externe beleid van de EU. In dit verband wordt de ontwikkeling van menselijk kapitaal omschreven als „werkzaamheden die bijdragen tot de levenslange ontwikkeling van de vaardigheden en bekwaamheden van eenieder door middel van betere stelsels voor beroepsonderwijs en beroepsopleiding”.