Mission

Denne side er også tilgængelig på

Vores mission er at hjælpe overgangs- og udviklingslande med at udnytte potentialet hos deres menneskelige kapital gennem reformer af uddannelses-, undervisnings- og arbejdsmarkedssystemer inden for rammerne af EU’s politikker vedrørende eksterne forbindelser.

Vi støtter 28 lande, der grænser op til EU med henblik på at forbedre deres erhvervsuddannelsessystemer, analysere behovene for færdigheder og udvikle deres arbejdsmarkeder. Derved hjælper vi dem med at forbedre den sociale samhørighed og opnå en mere bæredygtig økonomisk vækst, der til gengæld gavner medlemsstaterne og deres indbyggere i kraft af bedre økonomiske relationer.

Vi samarbejder både på landespecifik basis og med flerlandeprogrammer og opbygger derved rammerne for politisk kontinuitet og fremmer udformningen af evidensbaseret politik og gennemførelse. Vi opererer ofte i et usikkert og til tider ustabilt miljø. Og dog er vi et af de få agenturer, der modtager opfordringer fra successive regeringer med skiftende politiske prioriteter, fordi vi er kendt for at levere en uafhængig indsats af høj kvalitet og et positivt engagement.

Vores aktiviteter med partnerlande omfatter en række beslægtede områder:

  • Analyse af færdigheder og beskæftigelsesbehov
  • Systemforvaltning, herunder inddragelse af interesserede parter
  • Arbejdsmarkedsdialog og deltagelse af den private sektor
  • Kvalifikationssystemer og kvalitetssikring
  • Arbejdsbaseret læring
  • Uddannelse af lærerne
  • Iværksætterkurser og kernekompetencer samt
  • Karrierevejledning

Før påbegyndelse af arbejde i et land foretager vi en detaljeret analyse af EU’s politikker for menneskelig kapital, sociale værdier og eksterne prioriteter og linker den til behovene i partnerlandet og forventningerne til udviklingen som en del af den samlede bistand til landet inden for rammerne af menneskelig kapital.

Vi samarbejder med de europæiske institutioner, erhvervslivet, arbejdsmarkedsparterne og andre civilsamfundsorganisationer på EU-niveau. Vi støtter Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten med deres programmering, så EU-bistanden målrettes præcist og matcher landenes kapacitet og prioriteter. Vi samarbejder tæt med Eurofound og Cedefop for at sikre, at analyser og god praksis i EU-medlemsstaterne deles uden for EU og bruges til støtte af reformer i partnerlandene.

Vi arbejder også tæt sammen med en række internationale aktører og med relevante internationale organisationer og bidragydere. Dette rammes ind af den europæiske konsensus om udvikling af dimensionen for menneskelig kapital på FN’s dagsorden for bæredygtig udvikling, der identificerer to specifikke mål om uddannelse og beskæftigelse for alle partnerlande, og som er drivkraften bag strategien og aktiviteterne i Inter-Agency Group on Technical and Vocational Education and Training (tværinstitutionel gruppe vedrørende teknisk og erhvervsrettet uddannelse), hvor vi deltager aktivt.

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut blev grundlagt ved Rådets forordning nr. 1360 i 1990, omarbejdet som nr. 1339 i 2008. Den omarbejdede forordning specificerer ETF’s rolle som bidragyder til fremme af udviklingen af menneskelig kapital inden for rammerne af EU’s politikker vedrørende eksterne forbindelser. I den sammenhæng er udvikling af menneskelig kapital defineret som arbejde, der bidrager til livslang udvikling af de enkeltes færdigheder og kompetencer gennem en forbedring af erhvervsuddannelsessystemerne.