Poslanstvo

V okviru zunanjepolitičnih odnosov EU želimo državam v tranziciji in državam v razvoju pomagati pri izkoriščanju človeškega potenciala, in sicer z reformo sistemov izobraževanja, usposabljanja in trga dela.

Fundacija zagotavlja podporo 28 državam, ki mejijo na EU, pri izboljšanju njihovih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, analizi potreb glede znanj ter razvoju trgov dela. S tem jim pomagamo krepiti socialno kohezijo in dosegati bolj trajnostno gospodarsko rast, kar državam članicam in njihovim državljanom koristi pri izboljšanju gospodarskih odnosov.

Sodelujemo tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, pri čemer oblikujemo okvire za kontinuiteto v zvezi s politiko ter spodbujamo oblikovanje in izvajanje politike, ki temelji na dokazih. Pogosto delujemo v negotovih in občasno tudi nestabilnih okoljih. Smo pa ena redkih agencij, na katere se obračajo zaporedne vlade s spremenljivimi prednostnimi nalogami politike, saj slovimo po samostojnem in visokokakovostnem delu ter pozitivnem sodelovanju.

Naše dejavnosti, ki jih izvajamo s partnerskimi državami, pokrivajo številna povezana področja:

  • analizo potreb glede znanja in zaposlovanja,
  • sistemsko upravljanje, vključno z vključitvijo zainteresiranih strani,
  • socialni dialog in udeležbo zasebnega sektorja,
  • sisteme kvalifikacij in zagotavljanje kakovosti,
  • učenje na delovnem mestu,
  • usposabljanje učiteljev,
  • podjetniško učenje in temeljne spretnosti ter
  • usmerjanje poklicne poti.

Preden začnemo delo v določeni državi, izvedemo podrobno analizo politik EU glede človeškega kapitala, družbenih vrednot in zunanjih prednostnih nalog. To nato v okviru splošne pomoči partnerski državi povežemo z njenimi potrebami in razvojnimi prizadevanji na področju človeškega kapitala.

Sodelujemo z evropskimi institucijami, poslovno skupnostjo, socialnimi partnerji in drugimi organizacijami civilne družbe na ravni EU. Podpiramo načrtovanje programov Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje, s čimer zagotovimo, da je pomoč EU pravilno usmerjena ter v skladu z zmogljivostmi in prednostnimi nalogami države. Tesno sodelujemo z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer in Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja ter tako zagotavljamo, da se analize in primeri dobre prakse iz držav članic EU širijo preko meja EU, kjer se lahko uporabijo kot pomoč pri reformah v partnerskih državah.

Poleg tega sodelujemo s številnimi mednarodnimi zainteresiranimi stranmi ter ustreznimi mednarodnimi organizacijami in donatorji. To je tudi del Evropskega soglasja o razvoju in razsežnosti človeškega kapitala v programu trajnostnega razvoja ZN, v katerem sta opredeljena dva posebna cilja glede izobraževanja in zaposlovanja v vseh partnerskih državah in ki spodbuja izvajanje strategije in dejavnosti Medagencijske skupine za tehnično in poklicno izobraževanje in usposabljanje, v kateri aktivno sodelujemo.

Evropska fundacija za usposabljanje je bila ustanovljena leta 1990 z Uredbo Sveta št. 1360, ki je bila leta 2008 prenovljena z Uredbo št. 1339. Prenovljena uredba določa vlogo fundacije ETF pri prispevanju k razvoju človeškega kapitala v okviru zunanjepolitičnih odnosov EU. V tem okviru je razvoj človeškega kapitala opredeljen kot delo, ki prispeva k vseživljenjskemu razvoju veščin in spretnosti vsakega posameznika z izboljšanjem poklicnega izobraževanja in sistemov usposabljanja.