Misja

Ta strona jest również dostępna w

Naszym zadaniem jest pomaganie państwom znajdującym się w okresie przejściowym i państwom rozwijającym się w wykorzystaniu potencjału ich kapitału ludzkiego poprzez reformę systemów kształcenia, szkolenia i rynku pracy w ramach polityki stosunków zewnętrznych UE.

Wspieramy 28 państw graniczących z UE, aby usprawnić ich systemy kształcenia i szkolenia zawodowego, dokonać analizy potrzeb w zakresie umiejętności i rozwijać ich rynki pracy. W ten sposób pomagamy im w poprawie spójności społecznej i osiąganiu bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który z kolei przynosi korzyści państwom członkowskim i ich obywatelom poprzez poprawę stosunków gospodarczych.

Współpracujemy z konkretnymi krajami, jak również w odniesieniu do większej liczby krajów, budując podstawy ciągłości polityki i promując kształtowanie polityki opartej na dowodach i jej realizacji. Często działamy w niepewnych, a czasami niestabilnych okolicznościach. Jesteśmy jedną z niewielu agencji, do których zwracają się kolejne rządy o zmieniających się priorytetach, co świadczy o tym, że jesteśmy znani z niezależności, wysokiej jakości pracy i pozytywnego zaangażowania.

Nasza działalność z krajami partnerskimi obejmuje szereg powiązanych dziedzin:

  • analiza potrzeb w zakresie umiejętności i zatrudnienia;
  • zarządzanie systemem, w tym zaangażowanie zainteresowanych stron;
  • udział w dialogu społecznym i w sektorze prywatnym;
  • systemy kwalifikacji i zapewnienie jakości;
  • uczenie się oparte na pracy;
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli;
  • nauka przedsiębiorczości i kompetencje podstawowe;
  • poradnictwo zawodowe.

Przed rozpoczęciem prac w danym kraju przeprowadza się szczegółową analizę unijnej polityki w zakresie kapitału ludzkiego, unijnych wartości społecznych i priorytetów zewnętrznych UE oraz odnosi się ją do potrzeb kraju partnerskiego i jego ambicji rozwojowych w ramach ogólnej pomocy państwa w dziedzinie kapitału ludzkiego.

Współpracujemy z instytucjami europejskimi, środowiskiem biznesu, partnerami społecznymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE. Wspieramy Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych w działaniach programowania, tak aby pomoc UE była dokładnie ukierunkowana i odpowiadała możliwościom i priorytetom danego kraju. Ściśle współpracujemy z Eurofound i Cedefop , aby zagwarantować, że analiza i dobre praktyki z państw członkowskich UE są przekazywane poza UE i wykorzystywane do wspierania reform w krajach partnerskich.

Współdziałamy również z szeregiem międzynarodowych zainteresowanych stron oraz z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi i darczyńcami. Ramy te zostały określone w Konsensusie europejskim w sprawie rozwoju i wymiarze kapitału ludzkiego w programie zrównoważonego rozwoju ONZ, w którym wskazano dwa konkretne cele dotyczące kształcenia i zatrudnienia dla wszystkich krajów partnerskich i który jest podstawą strategii i działań międzyagencyjnej grupy ds. kształcenia i szkolenia technicznego i zawodowego. Aktywnie uczestniczymy w pracach tej grupy.

Europejska Fundacja Kształcenia została ustanowiona w 1990 r. rozporządzeniem Rady nr 1360, wersja przekształcona nr 1339 z 2008 r. W wersji przekształconej rozporządzenia określa się rolę ETF w rozwoju kapitału ludzkiego w ramach polityki stosunków zewnętrznych UE. W tym kontekście rozwój kapitału ludzkiego określa się jako pracę, która przyczynia się do rozwoju umiejętności i kompetencji osób przez całe życie poprzez udoskonalenie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.