Misija

Mūsu misija ir ES ārējo attiecību politikas ietvaros palīdzēt pārejas un jaunattīstības valstīm izmantot savu cilvēkkapitāla potenciālu, īstenojot izglītības, apmācības un darba tirgus sistēmu reformas.

Mēs palīdzam 28 ES kaimiņvalstīm uzlabot to profesionālās izglītības un apmācības sistēmas, analizēt, kādas prasmes ir nepieciešamas, un attīstīt darba tirgus. Tādējādi mēs tām palīdzam uzlabot sociālo kohēziju un sasniegt ilgtspējīgāku ekonomikas izaugsmi, kas, savukārt, dod labumu dalībvalstīm un to pilsoņiem, uzlabojot ekonomiskās attiecības.

Mēs sadarbojamies ar katru valsti atsevišķi, kā arī ar vairākām valstīm vienlaicīgi, veidojot pamatu politikas nepārtrauktībai un veicinot uz pierādījumiem balstītas politikas izstrādi un īstenošanu. Bieži darbojamies neskaidrās un reizēm pat nestabilās situācijās. Tomēr esam viena no nedaudzajām aģentūrām, kur pēc palīdzības viena pēc otras vēršas valstis, kuras piedzīvo politikas prioritāšu maiņas, jo mums ir neatkarīgas aģentūras reputācija, kas strādā ļoti kvalitatīvi un kuras iesaistīšanās ir vērsta pozitīvā virzienā.

Mūsu sadarbība ar partnervalstīm notiek daudzās saistītās jomās, proti:

  • prasmju un nodarbinātības vajadzību analīze;
  • sistēmu pārvaldība, tostarp ieinteresēto personu iesaistīšana;
  • sociālais dialogs un privātā sektora līdzdalība;
  • kvalifikācijas sistēmas un kvalitātes nodrošināšana;
  • mācīšanās darbavietā;
  • skolotāju apmācība;
  • uzņēmējdarbības apguve un pamatkompetences un 
  • profesionālā orientācija.

Pirms darba uzsākšanas kādā valstī mēs veicam sīku ES cilvēkkapitāla politikas, sociālo vērtību un ārējo prioritāšu analīzi un kopējās valstij sniegtās palīdzības cilvēkkapitāla jomā ietvaros to sasaistām ar partnervalsts vajadzībām un attīstības centieniem.

ES līmenī sadarbojamies ar Eiropas iestādēm, uzņēmējdarbības aprindām, sociālajiem partneriem un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Atbalstām Eiropas Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu šo institūciju programmu īstenošanā tā, lai ES palīdzība būtu mērķtiecīga un atbilstu attiecīgās valsts iespējām un prioritātēm. Cieši sadarbojamies ar Eurofound un Cedefop, lai nodrošinātu, ka analīze un ES dalībvalstu labā prakse tiktu iepazītas aiz ES robežām un izmantotas reformu atbalstam partnervalstīs.

Mēs sadarbojamies arī ar daudzām starptautiskām ieinteresētajām personām un attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un līdzekļu devējiem. Šīs sadarbības ietvars ir Eiropas Konsenss par attīstību un ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas cilvēkkapitāla dimensija, kurā identificēti divi konkrēti mērķi visām partnervalstīm saistībā ar izglītību un nodarbinātību un kas veido pamatu Tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības aģentūru grupas, kuras aktīvi dalībnieki mēs esam, stratēģijai un darbībai.

Eiropas Izglītības fonds tika izveidots ar 1990. gada Padomes Regulu Nr. 1360/90, kas 2008. gadā tika pārstrādāta Regulā Nr. 1339/2008. Pārstrādātajā regulā ir noteiktas ETF funkcijas, lai veicinātu cilvēkkapitāla attīstību ES ārējo attiecību politikas kontekstā. Šajā kontekstā cilvēkkapitāla attīstības joma tiek definēta kā darbs, kas saistīts ar darbinieku spēju un prasmju nepārtrauktu pilnveidi, uzlabojot profesionālās izglītības un apmācības sistēmas.