Missioon

See leht on olemas ka järgmistes keeltes

ELi välissuhete poliitika kontekstis on meie missiooniks aidata ülemineku- ja arenguriikidel rakendada oma inimkapitali potentsiaali haridus-, koolitus- ja tööturusüsteemide reformimise kaudu.

Me toetame 28 ELi naaberriiki, et parandada nende kutseharidus- ja koolitussüsteeme, analüüsida oskuste vajadusi ja arendada nende tööturge. Seeläbi aitame neil parandada sotsiaalset sidusust ja saavutada kestlikumat majanduskasvu, mis toob omakorda majandussuhete parandamise läbi kasu liikmesriikidele ja nende kodanikele.

Teeme koostööd nii konkreetsete riikide kui ka riikide rühmadega, luues raamistikke, mis tagavad poliitika järjepidevuse, ja edendades tõenduspõhiste poliitikate kujundamist ja rakendamist. Tihtipeale tegutseme ebasoodsates ja vahel ka ebastabiilsetes oludes. Ometi oleme üks vähestest agentuuridest, kellega teevad koostööd järjestikused valitsused, kellel on erinevad poliitilised prioriteedid, sest meil on iseseisva, kvaliteetse ja positiivse töö tegija maine.

Koos partnerriikidega tegeleme mitme omavahel seotud valdkonnaga:

  • oskuste ja tööhõive vajaduste analüüs;
  • süsteemihaldus, sealhulgas sidusrühmade kaasamine;
  • sotsiaalne dialoog ja erasektori osalus;
  • kvalifitseerimissüsteemid ja kvaliteedi tagamine;
  • töökohapõhine õpe;
  • õpetajate koolitamine;
  • ettevõtlusõpe ja põhipädevused;
  • karjäärinõustamine.

Enne riigis töö alustamist viime läbi ELi inimkapitali poliitikate, sotsiaalsete väärtuste ja välistegevuse prioriteetide põhise põhjaliku analüüsi ning seome selle partnerriigi vajaduste ja arengupüüdlustega riigi üldise inimkapitalialase abistamise raames.

Me teeme koostööd Euroopa institutsioonide, ettevõtete, sotsiaalpartnerite ja teiste ELi taseme kodanikühiskonna organisatsioonidega. Me toetame Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse programme, tagamaks, et ELi abi on õigesti suunatud ja vastab riikide võimalustele ja prioriteetidele. Me teeme tihedat koostööd Eurofoundija Cedefopigaveendumaks, et ELi liikmesriikide hinnanguid ja häid tavasid jagatakse ka väljapool ELi ja kasutatakse partnerriikides reformide läbiviimise toetamiseks.

Samuti teeme koostööd mitmete rahvusvaheliste sidusrühmade ning vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahastajatega. Selleks pakub raamistikku Euroopa konsensus arengu küsimuses ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide inimkapitali mõõde, mis kehtestab kõigi partnerriikide jaoks kaks konkreetset hariduse ja tööhõive eesmärki ning juhib tehnilise ja kutsehariduse ja -koolituse agentuuridevahelise töörühma strateegiaid ja tegevusi, milles me aktiivselt osaleme.

Euroopa Koolitusfond loodi 1990. aastal nõukogu määrusega nr 1360, mis sõnastati 2008. aastal ümber määruseks nr 1339. Määruse uus redaktsioon määratleb ETFi rolli inimkapitali arengusse panustamises ELi välissuhete poliitika kontekstis. Selles kontekstis tähendab inimkapitali arendamine tegevust, millega aidatakse kutseharidus- ja -koolitussüsteeme täiustades kaasa inimeste oskuste ja pädevuste elukestvale arendamisele.