Αποστολή

Η σελίδα αυτή είναι επίσης διαθέσιμη στα

Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε χώρες σε μεταβατικό στάδιο και αναπτυσσόμενες χώρες να αξιοποιήσουν το δυναμικό του ανθρωπίνου κεφαλαίου τους μέσω της μεταρρύθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για τις εξωτερικές σχέσεις.

Στηρίζουμε 28 χώρες που συνορεύουν με την ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες και την ανάπτυξη των αγορών εργασίας τους. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τις χώρες αυτές να βελτιώσουν την κοινωνική τους συνοχή και να επιτύχουν πιο βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, γεγονός το οποίο αποβαίνει με τη σειρά του προς όφελος των κρατών μελών και των πολιτών τους μέσω της βελτίωσης των οικονομικών σχέσεων.

Συνεργαζόμαστε σε επίπεδο επιμέρους χωρών καθώς και σε επίπεδο πολλαπλών χωρών, δημιουργώντας πλαίσια για τη συνέχεια των πολιτικών και προωθώντας τον σχεδιασμό πολιτικών βάσει στοιχείων, καθώς και την εφαρμογή τους. Συχνά λειτουργούμε σε αβέβαια και ενίοτε ασταθή πλαίσια. Παρόλα αυτά είμαστε ένας από τους λίγους οργανισμούς στους οποίους απευθύνονται διαδοχικές κυβερνήσεις με μεταβαλλόμενες προτεραιότητες πολιτικής, ως αποτέλεσμα της φήμης που έχουμε αποκτήσει χάρη στην ανεξαρτησία, το έργο υψηλής ποιότητας και τη θετική προσέγγισή μας.

Οι δραστηριότητές μας με τις χώρες εταίρους καλύπτουν ένα φάσμα σχετικών τομέων:

  • Ανάλυση δεξιοτήτων και αναγκών απασχόλησης
  • Διακυβέρνηση συστημάτων, περιλαμβανομένης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων
  • Κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
  • Συστήματα αξιολόγησης δεξιοτήτων και διασφάλιση ποιότητας
  • Μάθηση με βάση την εργασία
  • Κατάρτιση εκπαιδευτών
  • Επιχειρηματική μάθηση και βασικές δεξιότητες, και
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός.

Προτού ξεκινήσουμε τη δραστηριότητά μας έργο σε μια χώρα, διενεργούμε λεπτομερή ανάλυση των πολιτικών της ΕΕ για το ανθρώπινο κεφάλαιο, των κοινωνικών αξιών και των εξωτερικών προτεραιοτήτων και, εν συνεχεία, συνδέουμε την ανάλυση αυτή με τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές φιλοδοξίες της χώρας εταίρου με γνώμονα την παροχή συνολικής βοήθειας προς τη χώρα στον τομέα του ανθρωπίνου κεφαλαίου.

Συνεργαζόμαστε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με την επιχειρηματική κοινότητα, με κοινωνικούς εταίρους και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ. Στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στον προγραμματισμό τους, προκειμένου η βοήθεια της ΕΕ να είναι σωστά στοχευμένη και να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις προτεραιότητες της εκάστοτε χώρας. Συνεργαζόμαστε στενά με το Eurofound και το Cedefop ώστε να διασφαλίζεται ότι η ανάλυση και οι ορθές πρακτικές από τα κράτη μέλη της ΕΕ διαμοιράζονται και εκτός ΕΕ και χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων σε χώρες εταίρους.

Συνεργαζόμαστε επίσης με διάφορους ενδιαφερόμενους σε διεθνές επίπεδο, καθώς και με συναφείς διεθνείς οργανισμούς και δωρητές. Το πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας καθορίζεται από την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και από τη διάσταση του ανθρωπίνου κεφαλαίου του θεματολογίου του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο ορίζει δύο ειδικούς στόχους για την εκπαίδευση και την απασχόληση για όλες τις χώρες εταίρους, και το οποίο καθοδηγεί τη στρατηγική και τις δραστηριότητες της διοργανικής ομάδας για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στην οποία συμμετέχουμε ενεργά.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε μέσω του κανονισμού αριθ. 1360 του Συμβουλίου το 1990, ο οποίος αναδιατυπώθηκε ως κανονισμός αριθ. 1339 το 2008. Ο αναδιατυπωμένος κανονισμός ορίζει τον ρόλο του ETF σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για τις εξωτερικές σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου ορίζεται ως εργασία που συμβάλλει στη διά βίου ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ατόμου μέσω της βελτίωσης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.