Thumbnail

За нас

Страницата е достъпна и на

Европейската фондация за обучение е агенцията на ЕС, която подкрепя усилията на държавите, заобикалящи ЕС, за реформиране на техните системи за образование, обучение и в областта на пазара на труда. Нашата уникална роля се основава на експертния капацитет на нашия персонал и на опита, придобит в резултат на съвместната ни работа в продължение на почти 30 години с правителствата, бизнеса и социалните партньори в съседните и близките до ЕС държави. Нашата цел е да подкрепяме процесите на реформи в областите на образованието, обучението и пазара на труда във всяка от тези държави, като прилагаме набор от основани на данни методологии. Разполагаме с персонал от 130 души, които работят под ръководството на директора Pilvi Torsti, и с бюджет, възлизащ на приблизително 20 млн. EUR. Седалището ни е Villa Gualino в Торино, Италия, където агенцията осъществява дейността си от своето основаване през 1994 г.