MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

OM EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

ETF staff

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) är ett EU-organ. Vi hjälper de länder som omger EU – partnerländerna – att modernisera sina utbildnings- och yrkesutbildningssystem utifrån perspektivet livslångt lärande, så att medborgarna kan nå sin fulla potential.

Vår verksamhet finansieras av EU. Vårt arbete syftar till att maximera investeringarna i partnerländernas utbildnings- och yrkesutbildningssystem i enlighet med EU:s politik för yttre förbindelser. Genom att främja utveckling av humankapitalet bidrar vi till social och ekonomisk utveckling samt långsiktig stabilitet i EU:s grannländer.

Vi anser att det bästa sättet att hjälpa övergångs- och utvecklingsekonomier att öka sitt välstånd, skapa hållbar tillväxt och främja social integration är genom en helhetssyn på lärande som tar hänsyn till alla aspekter av utbildning och yrkesutbildning under en människas hela livstid.

Mervärdet av våra insatser bottnar i vår förståelse för det politiska systemet, vårt expertnätverk och vårt snabba, flexibla bemötande vid förfrågningar. Vi är en neutral organisation utan vinstsyfte som besitter en unik sakkunskap om utveckling av humankapital samt om sambandet mellan detta och sysselsättning.

BAKGRUND

Vi samarbetar med de länder som omger EU i syfte att förbättra deras yrkesutbildning, eftersom kunskaper och färdigheter är vägen till ett rikare liv för oss alla.

Vår vision är att yrkesutbildningen ska bidra till livslångt lärande och hållbar utveckling, med särskild inriktning på konkurrenskraft och social sammanhållning.

I dagens värld är utbildning och yrkesutbildning en förutsättning för att vi ska klara av många av de politiska, sociala och ekonomiska utmaningar som vi står inför. Det gäller inte bara EU:s medlemsländer, utan också EU:s grannländer. Vi har alla hållbar ekonomisk tillväxt och social integration som mål, och genom att bygga upp partnerskap mellan EU och dess grannländer bidrar vi till att förverkliga dessa mål.

Vi samarbetar med länder för att se till att deras medborgare tillägnar sig de kunskaper och färdigheter som behövs för tillväxt, sysselsättning och ett aktivt medborgarskap, och för att skapa möjligheter till livslångt lärande. Kort sagt hjälper vi våra partner att få ut mesta möjliga av sin mest värdefulla tillgång: humankapitalet.

DET HÄR GÖR VI

Genom att ge fler tillgång till yrkesutbildning med bättre kvalitet vill vi

 • underlätta samarbetet mellan utbildningssektorn och näringslivet,
 • öka människors anställbarhet,
 • främja utbildning i entreprenörskap,
 • öka delaktigheten i styrningen av utbildningen,
 • skapa möjligheter till livslångt lärande,
 • bygga upp kvalificeringssystem och ramverk,
 • utveckla skolor och lärare,
 • underlätta övergången från skola till arbetsliv.

På ett övergripande plan tillhandahåller ETF information om och analyser av humankapitalets utveckling i partnerländerna via de bedömningar av yrkesutbildningspolitiken som görs inom ramen för Turinprocessen. Dessa bedömningar ligger till grund för vårt stöd till partnerländerna och våra insatser för att utforma och leverera EU:s bistånd.

ETF hjälper institutioner i partnerländerna att själva utveckla sitt humankapital. Vi uppmuntrar nätverksarbete och utbyte av information, erfarenheter och god praxis – mellan EU och partnerländerna och mellan partnerländerna sinsemellan.

HÄR ARBETAR VI

Inom ramen för EU:s politik för yttre förbindelser samarbetar ETF med länderna som omger EU:

 • Sydosteuropa: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo , f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.
 • Södra och östra Medelhavet: Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina , Syrien och Tunisien.
 • Östliga partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina.
 • Centralasien: Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.
 • Ryssland

VÅRA PARTNER

ETF är ett expertcentrum. Vi samarbetar nära med olika institutioner för att främja och underlätta samarbete, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte på utbildningsområdet. Några exempel är följande:

 • Politiska beslutsfattare, yrkesverksamma, biståndsgivare och arbetsmarknadens parter i EU, dess medlemsstater, partnerländer och territorier.
 • Europeiska organ som Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), bilaterala givarorganisationer i EU:s medlemsstater och Europeiska investeringsbanken (EIB).
 • Internationella organisationer som Världsbanken, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco).


UTVECKLING GENOM LÄRANDE

EU håller på att bygga upp en kunskaps- och färdighetsekonomi. Därför är det viktigt att också förbättra utvecklingen av humankapitalet i länder i EU:s närhet. Utvecklingen av utbildnings- och yrkesutbildningssystem som bidrar till en välutbildad, konkurrenskraftig arbetskraft i partnerländerna gör att nyskapande lättare kan omsättas i tillväxt och att välstånd skapas för alla.


 Forgot your username or password?