MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

O ETF

ETF staff

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) je agentúrou Európskej únie (EÚ). Pomáhame krajinám nachádzajúcim sa v susedstve EÚ – partnerským krajinám – reformovať ich systémy celoživotného odborného vzdelávania a prípravy a tým aktivizovať plný potenciál ich ľudí.

Financovaní sme z prostriedkov EÚ. Celá naša práca je koncipovaná tak, aby sa investície do vzdelávania a odbornej prípravy v partnerských krajinách maximalizovali v súlade s politikami EÚ v oblasti vonkajších vzťahov. Podporovaním rozvoja ľudského kapitálu prispievame k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju a dlhodobej stabilite v susedných krajinách EÚ.

Veríme, že holistický prístup k nadobúdaniu vedomostí – zahŕňajúci všetky aspekty vzdelávania a odbornej prípravy počas celého života jedinca – je najlepším spôsobom ako pomôcť transformujúcim sa a rozvojovým ekonomikám pri zvyšovaní ich prosperity, vytváraní trvalo udržateľného rastu a podporovaní sociálneho začlenenia.

Pridaná hodnota našich intervencií sa odvíja od nášho chápania politického prostredia, našej siete odborníkov a našej rýchlej, flexibilnej reakcie na požiadavky. Sme nestrannou a nekomerčnou organizáciou s jedinečnými odbornými znalosťami v oblasti rozvoja ľudského kapitálu a jeho väzieb so zamestnanosťou.

Súvislosti

Spolupracujeme s krajinami susediacimi s EÚ na zlepšovaní ich odborného vzdelávania a prípravy, pretože znalosti a schopnosti sú cestou k prosperujúcejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu všetkých.

Našou víziou je, aby sa odborné vzdelávanie a príprava stali hnacou silou celoživotného vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja s osobitným dôrazom na konkurencieschopnosť a sociálnu súdržnosť.

V dnešnom svete vzdelávanie a odborná príprava majú zásadný význam pre riešenie mnohých politických, sociálnych a ekonomických výziev. Týka sa to nielen členských štátov EÚ, ale aj okolia EÚ. Máme spoločný cieľ dosiahnuť udržateľný hospodársky rast a sociálne začlenenie a budovaním partnerstiev medzi EÚ a jej susedmi prispievame k napredovaniu pri plnení týchto cieľov.

Spolupracujeme s krajinami, aby mohli svojim občanom zabezpečiť užitočné zručnosti pre rozvoj, zamestnanosť a aktívne občianstvo, ako aj poznatky a možnosti celoživotného vzdelávania.  Stručne povedané, pomáhame našim partnerom čo najlepšie využiť ich najcennejšie aktívum: ľudský kapitál.
 
Náplň našej práce

Rozšírením prístupu k odbornému vzdelávaniu a odbornej príprave a zlepšovaním ich kvality pracujeme na:

 • uľahčení spolupráce medzi oblasťou vzdelávania a podnikania
 • zvyšovaní zamestnateľnosti osôb
 • podporovaní podnikateľského vzdelávania
 • zlepšovaní inkluzívneho riadenia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
 • otvorení možností pre celoživotné vzdelávanie
 • budovaní kvalifikačných systémov a rámcov
 • rozvíjaní škôl a učiteľov
 • uľahčovaní prechodu zo škôl do sveta práce.

Na všeobecnejšej rovine ETF poskytuje informácie a analýzu rozvoja ľudského kapitálu v partnerských krajinách na základe preskúmania politík týkajúcich sa turínskeho procesu. Toto je základom našej podpory pre partnerské krajiny, ako aj nášho príspevku k plánovaniu a poskytovaniu pomoci EÚ.

ETF podporuje inštitúcie v partnerských krajinách, aby sami riadili rozvoj ľudského kapitálu. Podnecujeme vytváranie sietí a výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov – medzi EÚ a partnerskými krajinami, ako aj medzi partnerskými krajinami.


Kde pracujeme

V kontexte politík vonkajších vzťahov EÚ spolupracuje nadácia ETF s okolitými krajinami EÚ:

 • Juhovýchodná Európa: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo , bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko.
 • Južné a východné Stredomorie: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína , Sýria a Tunisko.
 • Východné partnerstvo: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavská republika a Ukrajina.
 • Stredná Ázia: Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan.
 • Rusko

Naši partneri:

Ako centrum odbornosti úzko spolupracujeme s rôznymi inštitúciami na podporovaní a uľahčovaní spolupráce, rozvoji znalostí a výmene skúseností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Patria k nim:

 • tvorcovia politík, odborníci z praxe, darcovia, sociálni partneri v EÚ, jej členských štátoch a partnerských krajinách a územiach,
 • európske inštitúcie, ako napríklad Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), bilaterálne darcovské organizácie členských štátov EÚ, Európska investičná banka (EIB),
 • medzinárodné organizácie, napríklad Svetová banka, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Medzinárodná organizácia práce (ILO) a Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).

Rozvoj prostredníctvom vzdelávania

EÚ buduje ekonomiku založenú na znalostiach a zručnostiach, preto sa prikladá vážnosť aj skvalitňovaniu rozvoja ľudského kapitálu v krajinách blízko EÚ. Rozvoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré podporujú kvalifikovanú, konkurencieschopnú pracovnú silu v partnerských krajinách pomáha zaistiť, aby sa inovácie premietli do rastu a viedli k prosperite pre všetkých.

 Forgot your username or password?