MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

Europejska Fundacja Kształcenia

ETF staff

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) jest agencją Unii Europejskiej (UE). Pomagamy krajom sąsiadującym z UE — krajom partnerskim — w reformowaniu ich systemów kształcenia i szkoleń w perspektywie całego życia, a tym samym w pełnym wykorzystaniu potencjału ich obywateli.

Agencja jest finansowana przez UE. Cała nasza praca ma na celu zmaksymalizowanie inwestycji krajów partnerskich na reformowanie kształcenia i szkoleń zgodnie z polityką UE w zakresie stosunków zewnętrznych. Wspierając rozwój kapitału ludzkiego przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego, długotrwałej stabilności i równowagi społeczno- ekonomicznej w krajach sąsiadujących z UE.

Uważamy, że holistyczne podejście do uczenia się — obejmujące wszystkie aspekty kształcenia i szkoleń w ciągu całego życia jednostki — jest najlepszym sposobem wspierania gospodarki państw w okresie transformacji wpływającym na wzrost dobrobytu, zrównoważony rozwój i wspieranie włączenia społecznego.

Wartość dodaną naszych działań zawdzięczamy naszemu rozumieniu środowiska reform, naszej sieci ekspertów oraz sprawnych i elastycznych odpowiedziach na potrzeby. Posiadamy obiektywną, niepowiązaną z biznesem, niepowtarzalną bazę wiedzy opartą na eksperckiej wiedzy dotyczącej rozwoju zasobów ludzkich oraz powiązaniu tej wiedzy z rynkiem pracy.

Kontekst

Współpracujemy z krajami wokół UE, pomagając im doskonalić kształcenie i szkolenia zawodowe, ponieważ wiedza i umiejętności są środkiem do pełniejszego życia w większym dobrobycie dla wszystkich.

Nasza wizja polega na uczynieniu z kształcenia i szkoleń zawodowych czynnika uczenia się przez całe życie i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności i spójności społecznej.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie kształcenie i szkolenia są kluczem do stawienia czoła wielu wyzwaniom politycznym, społecznym i ekonomicznym. To dotyczy nie tyko państw członkowskich UE, ale także sąsiedztwa UE. Podzielamy cel związany ze zrównoważonym wzrostem ekonomicznym i włączeniem społecznym, a budując partnerstwa pomiędzy UE i jej sąsiadami, przyczyniamy się do osiągania tych celów.

W krajach, z którymi współpracujemy, dążymy do wyposażenia obywateli w umiejętności przydatne do osiągania wzrostu, zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa, a także w wiedzę i możliwości uczenia się przez całe życie.  Krótko mówiąc, pomagamy naszym partnerom najlepiej wykorzystać ich najcenniejszą wartość: kapitał ludzki.
 
Co robimy

Pracujemy w krajach partnerskich na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, zajmując się kluczowymi obszarami polityki ukierunkowanymi na poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w celu:

 • ułatwiania współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi a biznesem,
 • zwiększania zatrudnialności obywateli,
 • promowania przedsiębiorczego uczenia się,
 • poprawienia zarządzania kształceniem i szkoleniami w sposób sprzyjający włączeniu społecznemu,
 • otworzenia możliwości uczenia się przez całe życie,
 • budowania systemów i ram kwalifikacji,
 • rozwijania działalności szkół i nauczycieli,
 • ułatwiania łagodnego przejścia od nauki do pracy.

W szerszym wymiarze Europejska Fundacja Kształcenia dostarcza informacje i analizy poświęcone rozwojowi kapitału ludzkiego w krajach partnerskich poprzez proces turyński. Jest to podstawa dla naszego wsparcia dla krajów partnerskich, a także dla naszego uczestnictwa w planowaniu i realizowaniu wsparcia UE dla beneficjentów.

Europejska Fundacja Kształcenia wspiera instytucje w krajach partnerskich w samodzielnym zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz zachęca do tworzenia sieci i dzielenia się informacjami, doświadczeniem i dobrymi praktykami, zarówno pomiędzy UE i krajami partnerskimi, jak i pomiędzy samymi krajami partnerskimi.


Gdzie pracujemy

Europejska Fundacja Kształcenia współpracuje w ramach polityki stosunków zewnętrznych UE z krajami otaczającymi UE:

 • Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo , była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja.
 • Południowo-wschodni region Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna , Syria i Tunezja.
 • Partnerstwo Wschodnie: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdawii i Ukraina.
 • Azja Środkowa: Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.
 • Rosja


Nasi partnerzy

Jako ośrodek ekspercki ściśle współpracujemy z różnymi instytucjami na rzecz promowania i ułatwiania współpracy, rozwoju wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i szkoleń. Należą do nich:

 • decydenci, praktycy, sponsorzy i partnerzy społeczni w UE, jej państwach członkowskich oraz krajach i terytoriach partnerskich,
 • agendy europejskie, takie jak Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD), dwustronne organizacje państw członkowskich zapewniające finansowanie, Europejski Bank Inwestycyjny (EIB),
 • organizacje międzynarodowe, na przykład Bank Światowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).


 

 

 

 Forgot your username or password?