MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

Over ETF

ETF staff

De Europese Stichting voor opleiding (ETF) is een agentschap van de Europese Unie (EU). Wij helpen onze buurlanden – de EU-partnerlanden – hun beroepsonderwijs en -opleidingen om te vormen naar een levenslang perspectief en zo het potentieel van hun bevolking volledig te ontsluiten.

Wij worden gefinancierd door de EU. Al ons werk is erop gericht optimaal rendement te halen uit de investeringen in onderwijs en opleidingen in partnerlanden, in overeenstemming met het beleid van de EU op het gebied van buitenlandse betrekkingen. Door de ontwikkeling van menselijk kapitaal te steunen, dragen wij bij aan de sociale en economische ontwikkeling en langdurige stabiliteit in de buurlanden van de EU.

Wij zijn ervan overtuigd dat een holistische benadering van leren – die alle aspecten van onderwijs en opleiding in de loop van een mensenleven omvat – de beste manier is om overgangs- en ontwikkelingseconomieën te helpen hun welvaart te vergroten, duurzame groei te creëren en sociale integratie te bevorderen.

De toegevoegde waarde van ons optreden ligt in onze kennis van de beleidsomgeving, ons netwerk van deskundigen en onze snelle, flexibele reactie op verzoeken. Wij zijn een neutrale en niet-commerciële organisatie met unieke kennis van de ontwikkeling van menselijk kapitaal en de invloed ervan op de arbeidsmarkt.

De context

Wij werken met landen rond de EU samen aan de verbetering van hun beroepsonderwijs en -opleidingen, omdat kennis en vaardigheden de weg vormen naar een welvarender en betekenisvoller leven voor iedereen.

Onze visie is om beroepsonderwijs en -opleidingen een aanjager te laten zijn van een leven lang leren en duurzame ontwikkeling, met speciale aandacht voor ambitie en sociale samenhang.

In de huidige wereld zijn onderwijs en opleiding onontbeerlijk om de vele politieke, sociale en economische problemen aan te kunnen pakken. Dit geldt niet alleen voor de lidstaten van de EU, maar ook voor de landen rondom de EU. Samen met deze buurlanden streven wij naar duurzame economische groei en sociale integratie, en door partnerschappen op te bouwen dragen wij bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

Wij werken met landen samen om hun burgers niet alleen bruikbare vaardigheden voor groei, werkgelegenheid en actief burgerschap te geven, maar ook kennis en mogelijkheden voor een leven lang leren. Kortom, wij helpen onze partners optimaal profiteren van hun waardevolste bezit: menselijk kapitaal.

 
Wat doen wij?

Door beroepsonderwijs en -opleidingen breder toegankelijk te maken en de kwaliteit ervan te verhogen, proberen wij

 • de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven te versterken;
 • de arbeidsgeschiktheid van mensen te verbeteren;
 • ondernemerschap te stimuleren;
 • niet-discriminerend ondernemingsbestuur in onderwijs en opleidingen te verbeteren;
 • mogelijkheden te creëren voor een leven lang leren;
 • kwalificatiesystemen en -kaders in te stellen;
 • scholen te ontwikkelen en het aantal docenten te vergroten;
 • de overgang van onderwijs naar werk makkelijker te maken.

In een breder kader biedt ETF informatie over en analyses van menselijk kapitaal in de partnerlanden door de beleidsevaluaties van het Turijnproces. Dit vormt de basis van niet alleen onze hulp aan partnerlanden maar ook onze bijdrage aan de vormgeving en verlening van EU-hulp.

ETF helpt instellingen in partnerlanden om de ontwikkeling van menselijk kapitaal zelf ter hand te nemen. Wij stimuleren netwerkactiviteiten en uitwisseling van informatie, ervaringen en goede praktijken, zowel tussen de EU en partnerlanden als tussen partnerlanden onderling.


Waar zijn wij actief?

In het kader van het EU-beleid op het gebied van buitenlandse betrekkingen werkt de ETF samen met de landen die de EU omringen:

 • Zuidoost-Europa: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo , de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije;
 • zuidelijk en oostelijk Middellandse Zeegebied: Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina , Syrië en Tunesië;
 • Oostelijk Partnerschap: Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Georgië, Moldavië en Oekraïne;
 • Centraal-Azië: Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan;
 • Rusland.


Onze partners

Als expertisecentrum werken wij nauw samen met verschillende instituten om samenwerking, kennisontwikkeling en uitwisseling van ervaring op het gebied van onderwijs en opleiding te stimuleren:

 • beleidsmakers, vakmensen, donoren en sociale partners in de EU, haar lidstaten en partnerlanden en -gebieden;
 • Europese organen zoals het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop), de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound), de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling (EBRD), bilaterale donororganisaties van de EU lidstaten en de Europese Investeringsbank (EIB);
 • internationale organisaties, zoals de Wereldbank, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties (Unesco)

Ontwikkeling door onderwijs

De EU bouwt aan een economie die is gebaseerd op kennis en vaardigheden. Daarom is het essentieel om ook in de landen rondom de EU de ontwikkeling van menselijk kapitaal te verbeteren. De ontwikkeling van onderwijs- en opleidingssystemen ten behoeve van een goed geschoolde, ambitieuze beroepsbevolking in de partnerlanden helpt ervoor te zorgen dat innovatie zich vertaalt in groei en leidt tot welvaart voor allen.

 Forgot your username or password?