MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

Par EIF

ETF staff

Eiropas Izglītības fonds (EIF) ir Eiropas Savienības (ES) aģentūra. Mēs palīdzam ES kaimiņvalstīm —partnervalstīm — veikt ilgtermiņa reformas to profesionālās izglītības un apmācības sistēmās un tādējādi pilnīgi atklāt to iedzīvotāju iespējas.

Fondu finansē ES. Visa mūsu darba pamatā ir mērķis pēc iespējas palielināt ieguldījumu izglītībā un apmācībā partnervalstīs saskaņā ar ES ārējo attiecību politiku. Atbalstot cilvēkresursu kapitāla attīstību, mēs veicinām sociālo un ekonomikas attīstību un ilgtermiņa stabilitāti ES kaimiņvalstīs.

Mēs ticam, ka holistiska pieeja izglītībai, t. i., pieeja, kas ietver visus izglītības un apmācības aspektus personas dzīvē, ir labākais veids, kā atbalstīt reformas un labklājības palielināšanos jaunattīstības valstīs, kā arī radīt noturīgu izaugsmi un veicināt sociālo iekļautību.

Mūsu darbību pievienoto vērtību veido mūsu izpratne par politikas vidi, mūsu ekspertu tīkls un mūsu spēja ātri un elastīgi reaģēt uz lūgumiem. Mēs esam neitrāla bezpeļņas organizācija ar unikālām speciālajām zināšanām par cilvēkresursu attīstīšanu un tās saistību ar nodarbinātību.

Konteksts

Mēs strādājam ar ES kaimiņvalstīm, lai uzlabotu tajās profesionālo izglītību un apmācību, jo zināšanas un prasmes nodrošina labklājību un pilnvērtīgāku dzīvi visiem.

Mūsu mērķis ir padarīt profesionālo izglītību un apmācību par mūžizglītības un ilgtspējīgas attīstības dzinējspēku, pievēršot īpašu uzmanību konkurētspējai un sociālajai kohēzijai.

Pašreizējos apstākļos izglītība un apmācība ir ļoti svarīgas daudzu politisku, sociālu un ekonomisku problēmu risināšanā. Tas attiecas ne tikai uz ES dalībvalstīm, bet arī ES kaimiņvalstīm. Mūsu visu mērķis ir noturīga ekonomikas izaugsme un sociālā iekļautība, un, veidojot partnerības starp ES un tās kaimiņvalstīm, mēs sekmējam šo mērķu sasniegšanu.

Mēs strādājam ar valstīm, lai sniegtu to iedzīvotājiem noderīgas prasmes izaugsmei, darbam un aktīvai pilsonībai, kā arī zināšanas un mūžizglītības iespējas. Īsumā, mēs palīdzam mūsu partneriem pilnvērtīgi izmantot to vislielāko vērtību — cilvēkkapitālu.

Mūsu darbība

Paplašinot piekļuvi profesionālajai izglītībai un apmācībai un uzlabojot to kvalitāti, mēs strādājam, lai:

 • sekmētu sadarbību izglītības un uzņēmējdarbības jomā,
 • palielinātu iedzīvotāju nodarbināmību,
 • veicinātu uzņēmējdarbības apguvi,
 • uzlabotu iekļaujošo pārvaldību izglītības un apmācības jomā,
 • sniegtu mūžizglītības iespējas,
 • veidotu kvalifikācijas sistēmas un struktūras,
 • pilnveidotu skolas un skolotājus,
 • atvieglotu pāreju no izglītošanās uz darbu.

Plašākā mērogā EIF nodrošina informāciju un analīzi par cilvēkresursu kapitāla attīstību partnervalstīs, izmantojot Turīnas procesa politikas pārskatus. Tas veido pamatu mūsu atbalstam partnervalstīm, kā arī mūsu ieguldījumam ES palīdzības plānošanā un īstenošanā.

EIF sniedz atbalstu partnervalstu iestādēm, lai tās pašas pārvaldītu cilvēkresursu kapitāla attīstību. Mēs rosinām veidot tīklus un līdzdalīt informāciju, pieredzi un labas prakses piemērus — gan starp ES un partnervalstīm, gan starp partnervalstīm.

Kur mēs darbojamies

Saistībā ar ES ārējo attiecību politiku Eiropas Izglītības fonds (ETF) darbojas ar valstīm, kas ir ES kaimiņos

 • Dienvidaustrumu Eiropā: Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Kosovu[1], bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Melnkalni, Serbiju un Turciju;
 • Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā: Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Lībiju, Maroku, Palestīnu[2], Sīriju un Tunisiju;
 • Austrumu partnerības valstīm: Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu;
 • Vidusāzijā: Kazahstānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu;
 • Krieviju.

Mūsu partneri

Kā zināšanu centrs mēs cieši sadarbojamies ar dažādām iestādēm, lai veicinātu un sekmētu sadarbību, zināšanu pilnveidošanu un pieredzes apmaiņu izglītībā un apmācībā. Tie ir:

 • politikas veidotāji, praktizējošie speciālisti, līdzekļu devēji un sociālie partneri ES, tās dalībvalstīs un partnervalstīs un teritorijās,
 • Eiropas struktūras, piemēram, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB), ES dalībvalstu divpusējās līdzekļu devējas organizācijas, Eiropas Investīciju banka (EIB),
 • starptautiskas organizācijas, piemēram, Pasaules Bankas grupa, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), Starptautiskā Darba organizācija (SDO) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO).

Attīstība, sekmējot izglītību

ES veido ekonomiku, kuras pamatā ir zināšanas un prasmes, tādēļ ir svarīgi attīstīt cilvēkresursu kapitālu arī ES kaimiņvalstīs. Tādu izglītības un apmācības sistēmu pilnveidošana, kas atbalsta prasmīgu un konkurētspējīgu darbaspēku partnervalstīs, palīdz nodrošināt, ka inovācijas rada izaugsmi un veicina vispārēju labklājību.

[1] Šis apzīmējums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

[2] Šis apzīmējums netiek interpretēts kā Palestīnas valsts atzīšana un neskar ES dalībvalstu individuālās nostājas šajā jautājumā.Forgot your username or password?