MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

Apie ETF

ETF staff

Europos mokymo fondas (ETF) yra Europos Sąjungos (ES) agentūra. Mes padedame ES kaimyninėms šalims – šalims partnerėms – pertvarkyti savo profesinio rengimo ir mokymo sistemas mokymosi visą gyvenimą požiūriu ir taip atskleisti visą savo tautos potencialą.

Mus finansuoja ES. Visas mūsų darbas skirtas tam, kad šalyse partnerėse būtų investuojama kuo daugiau į švietimą ir mokymą, laikantis ES išorės santykių politikos. Remdami žmogiškojo kapitalo vystymą, prisidedame prie socialinės ir ekonominės ES kaimyninių šalių plėtros ir ilgalaikio jų stabilumo.

Mes manome, kad visa apimantis požiūris į mokymąsi – požiūris, aprėpiantis kiekvieną švietimo ir mokymo aspektą per visą asmens gyvenimą, – yra geriausias būdas padėti pereinamojo laikotarpio ir besivystančios ekonomikos šalims didinti savo gerovę, užtikrinti tvarų augimą ir skatinti socialinę įtrauktį.

Mūsų pagalbos priemonių papildomą naudą užtikrina mūsų politikos aplinkos supratimas, mūsų ekspertų tinklas ir mūsų skubus bei lankstus atsakas į prašymus. Esame neutrali ir nekomercinė organizacija, turinti unikalios patirties, kaip vystyti žmogiškąjį kapitalą ir jo sąsajas su užimtumu.

Bendra informacija

Dirbame su ES supančiomis šalimis, siekdami tobulinti jų profesinį rengimą ir mokymą, nes žinios ir įgūdžiai visiems padeda susikurti sėkmingesnį ir visavertiškesnį gyvenimą.

Mūsų vizija – profesinį rengimą ir mokymą paversti mokymąsi visą gyvenimą ir darnų vystymąsi skatinančiu veiksniu, ypatingą dėmesį skiriant konkurencingumui ir socialinei sanglaudai.

Šiandienos pasaulyje sprendžiant daugelį politinių, socialinių ir ekonominių problemų švietimas ir mokymas yra svarbiausi. Tai pasakytina ir apie ES valstybes nares, ir apie jos kaimynines šalis. Mes siekiame bendrų darnaus ekonomikos augimo ir socialinės įtraukties tikslų ir, kurdami ES ir jos kaimynių partnerystę, padedame siekti šių tikslų.

Dirbame su šalimis, siekdami jų piliečiams suteikti naudingų įgūdžių, kuriais būtų skatinamas augimas, užimtumas ir aktyvus pilietiškumas, taip pat žinios ir mokymosi visą gyvenimą galimybės. Trumpai tariant, mes padedame savo partneriams kuo labiau išnaudoti vertingiausią jų turtą: žmogiškąjį kapitalą.

Ką mes darome

Plėsdami galimybes naudotis profesiniu rengimu ir mokymu, ir gerindami jo kokybę, siekiame:

 • sudaryti geresnes sąlygas švietimo ir verslo sektoriams bendradarbiauti;
 • didinti asmenų įsidarbinimo galimybes;
 • skatinti verslumo mokymą;
 • gerinti įtrauklų valdymą švietimo ir mokymo srityje;
 • atverti galimybes mokymuisi visą gyvenimą;
 • kurti kvalifikacijų sistemas ir programas;
 • plėtoti mokyklas ir lavinti mokytojus;
 • padėti baigus mokslą patekti į darbo rinką.

Platesniu mastu ETF teikia informaciją apie žmogiškojo kapitalo vystymą šalyse partnerėse ir jos analizę, šioje srityje atlikdamas Turino proceso politikos peržiūras. Tai – mūsų paramos šalims partnerėms ir mūsų indėlio į ES pagalbos planavimą ir teikimą pagrindas.

ETF padeda šalių partnerių institucijoms pačioms valdyti žmogiškojo kapitalo vystymą. Skatiname kurti tinklus ir keistis informacija, patirtimi bei gerąja patirtimi – tarp ES ir šalių partnerių, ir tarp šalių partnerių.

Kur mes dirbame

Vadovaudamasis ES išorės santykių politika ETF bendradarbiauja su ES nepriklausančiomis šalimis:

 • Pietryčių Europoje: Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovu[1], buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Turkija.
 • Viduržemio jūros pietryčių regione: Alžyru, Egiptu, Izraeliu, Jordanija, Libanu, Libija, Maroku, Palestina[2], Sirija ir Tunisu.
 • Partnerystė su rytų šalimis: Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina.
 • Vidurio Azijoje: Kazachstanu, Kirgizija, Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Uzbekistanu.
 • Rusija

Mūsų partneriai

Kaip kompetencijos centras, glaudžiai bendradarbiaujame su įvairiomis institucijomis, siekdami remti ir lengvinti bendradarbiavimą, žinių plėtrą ir keitimąsi patirtimi švietimo ir mokymo srityje. Tai, be kita ko, yra:

 • politikos formuotojai, ES mokymo srities darbuotojai, paramos teikėjai ir socialiniai partneriai ES, jos valstybėse narėse ir šalyse partnerėse bei teritorijose;
 • Europos įstaigos, kaip antai Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP), Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), dvišalę paramą teikiančios ES valstybių narių organizacijos, Europos investicijų bankas (EIB);
 • tarptautinės organizacijos, pvz., Pasaulio bankas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD), Tarptautinė darbo organizacija (TDO) ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO).

Vystymasis pasitelkiant mokymąsi

ES kuria žiniomis ir įgūdžiais pagrįstą ekonomiką, taigi gerinti žmogiškojo kapitalo vystymą šalia ES esančiose šalyse taip pat labai svarbu. Švietimo ir mokymo sistemų, kuriomis šalyse partnerėse remiama gerus įgūdžius turinti konkurencinga darbo jėga, plėtojimas padeda užtikrinti, kad inovacijos skatintų augimą ir būtų užtikrinta visų žmonių gerovė.


[1] Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

[2] Šis pavadinimas nereiškia Palestinos Valstybės pripažinimo ir nekeičia ES valstybių narių atskirų pozicijų šiuo klausimu.Forgot your username or password?