MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

Euroopan koulutussäätiö

ETF staff

Euroopan koulutussäätiö (ETF) on Euroopan unionin virasto. Se tukee EU:n naapurimaita – kumppanimaita – uudistamaan ammatillisia opetus- ja koulutusjärjestelmiään elinikäisen oppimisen näkökulmasta ja hyödyntämään kansalaistensa koko potentiaalia.

Toiminnan rahoittaa EU. Tavoitteena on maksimoida koulutusinvestoinnit kumppanimaissa EU:n ulkosuhdepolitiikan mukaisesti. Tukemalla inhimillisen pääoman kehittämistä edistetään pitkällä aikavälillä sosiaalista ja taloudellista kehitystä sekä vakautta EU:n naapurimassa.

Ajatuksena on, että kokonaisvaltainen lähestymistapa oppimiseen – mikä kattaa kaikki opetukseen ja koulutukseen liittyvät näkökohdat yksilön koko elinaikana – on paras tapa auttaa siirtymävaiheessa olevia ja kehittyviä talouksia kasvattamaan vaurauttaan, luomaan kestävää kasvua ja edistämään sosiaalista osallisuutta.

Toimenpiteistä tulevan lisäarvon perusta on toimintaympäristön tuntemisessa, asiantuntijaverkostossa sekä nopeassa ja joustavassa reagoinnissa erilaisiin pyyntöihin. Koulutussäätiö on puolueeton ja voittoa tavoittamaton organisaatio, jonka asiantuntemuksen avulla kehitetään inhimillistä pääomaa ja siihen perustuen työllisyyttä.

Yleistä

Tieto ja osaaminen ovat välineet kaikille tuottavampaan ja täysipainoisempaan elämään. Siksi Euroopan koulutussäätiö työskentelee EU:n naapurimaiden kanssa niiden ammatillisen koulutusjärjestelmän kehittämiseksi.

Säätiön visiona on edistää elinikäistä oppimista ja kestävää kehitystä ammatillisen ja muun koulutuksen avulla erityisenä prioriteettinaan kilpailukyky ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus.

Tämän päivän maailmassa koulutuksen merkitys on ratkaiseva monissa poliittisissa, yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa haasteissa. Tämä koskee EU:n jäsenvaltioiden lisäksi myös EU:n naapurimaita. Kestävä taloudellinen kasvu ja sosiaalinen osallisuus ovat yhteisiä tavoitteita, joihin pyritään luomalla kumppanuussuhteita EU:n ja sen naapurimaiden välille.

Koulutussäätiö tekee naapurimaiden kanssa yhteistyötä, jotta niiden kansalaiset saisivat kasvuun, työllisyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvää hyödyllistä osaamista, tietoa ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Lyhyesti sanottuna kumppaneita autetaan hyödyntämään arvokkainta omaisuuttaan: inhimillistä pääomaa.


Mitä koulutussäätiö tekee

Lisäämällä ammatillisen ja muun koulutuksen mahdollisuuksia ja parantamalla koulutuksen laatua tavoitteena on

 • helpottaa yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä
 • parantaa yksilöiden työllistyvyyttä
 • edistää yrittäjien koulutusta
 • kehittää integroivaa johtamista koulutuksessa
 • avaa mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen
 • luo tutkintojärjestelmiä ja -puitteita
 • kehittää kouluja ja kouluttaa opettajia
 • helpottaa siirtymistä koulusta työelämään.

Yleisemmällä tasolla ETF tarjoaa tietoa ja tutkimuksia inhimillisen pääoman kehittämisestä kumppanimaissa Torinon prosessin toimintalinjoihin liittyvien selvitysten avulla. Tämä on perustana kumppanimaille annettavalle tuelle sekä EU-tuen suunnitteluun ja tarjoamiseen koulutussäätiössä.

ETF tukee kumppanimaiden omatoimisuutta inhimillisen pääoman kehittämisessä. Se kannustaa verkostoitumaan sekä vaihtamaan tietoja, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä – sekä Euroopan unionin ja kumppanimaiden välillä että kumppanimaiden kesken.

Yhteistyömaat

ETF tekee yhteistyötä EU:n ulkosuhdepolitiikan alalla seuraavien EU:n naapurimaiden kanssa:

 • Kaakkois-Eurooppa: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo , entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki.
 • Eteläinen ja itäinen Välimeri: Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Palestiina , Syyria ja Tunisia.
 • Itäinen kumppanuus: Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldovan tasavalta, Ukraina ja Valko-Venäjä.
 • Keski-Aasia: Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan.
 • Venäjä

Kumppanit

Koulutussäätiö työskentelee asiantuntijan roolissa tiiviisti eri organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on edistää ja helpottaa koulutusalan yhteistyötä, tiedon lisäämistä ja kokemuksenvaihtoa. Kumppaneita ovat esimerkiksi

 • poliittiset päättäjät, EU:n koulutusalan toimijat, rahoittajat ja työmarkkinaosapuolet, EU:n jäsenvaltiot sekä sen kumppanimaat ja -alueet
 • EU:n elimet, kuten Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), EU:n jäsenvaltioiden kahdenväliset rahoittajat ja Euroopan investointipankki (EIP)
 • Kansainväliset organisaatiot, esimerkiksi Maailmanpankki, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Kansainvälinen työjärjestö (ILO) ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (Unesco).

Oppiminen kehityksen tukena

EU kehittää tietoon ja osaamiseen perustuvaa taloutta, joten inhimillisen pääoman kehittäminen myös naapurimassa on tärkeää. Osaavaa ja kilpailukykyistä työvoimaa tukevien koulutusjärjestelmien kehittäminen kumppanimaissa auttaa varmistamaan, että innovaatio muuttuu kasvuksi ja vaurastuttaa kaikkia.

 Forgot your username or password?