MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

ETFi kohta

ETF staff

Euroopa Koolitusfond (ETF) on Euroopa Liidu amet. Aitame Euroopa Liidu naabruses asuvatel riikidel – partnerriikidel – uuendada nende kutsehariduse ja -koolituse süsteeme elukestva õppe perspektiivis ning seega esile tõsta sealsete inimeste täielikku potentsiaali.

Meid rahastab Euroopa Liit. Kogu meie töö on kavandatud eesmärgiga suurendada kooskõlas Euroopa Liidu välissuhete poliitikaga investeerimist partnerriikide haridusse ja koolitusse. Inimkapitali arengut toetades anname oma panuse Euroopa Liidu naaberriikide sotsiaalsesse ja majandusarengusse ning pikaajalisse stabiilsusse.

Usume, et parim viis aidata ülemineku- ja arenevatel majandustel suurendada heaolu, tagada jätkusuutlik majanduskasv ning edendada sotsiaalset kaasatust on terviklik lähenemisviis õppimisele, mis hõlmab kõiki hariduse ja koolitusega seotud tahke inimese eluea jooksul.

ETFi sekkumismeetmete lisaväärtus põhineb meie teadmistel poliitikakeskkonnast, meie ekspertide võrgustikul ning kiirel ja paindlikul reageerimisel päringutele. Oleme neutraalne ja mittetulunduslik organisatsioon ainulaadse oskusteabega inimkapitali arengu ning selle seoste kohta tööhõivega.

Taust

Teeme koostööd Euroopa Liidu naabruses asuvate riikidega, et parandada nende kutsehariduse ja -koolituse süsteeme, sest teadmiste ja oskustega on kõigi elu edukam ja täisväärtuslikum.

Püüdleme selle poole, et kutseharidus ja -koolitus aitaks edendada elukestvat õpet ja säästvat arengut ning pöörame seejuures erilist tähelepanu konkurentsivõimele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele.

Tänapäeva maailmas on haridus ja koolitus otsustava tähtsusega paljude poliitiliste, sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamisel. See ei kehti üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide, vaid ka Euroopa Liidu naaberriikide suhtes. Meil on ühine eesmärk – jätkusuutlik majanduskasv ja sotsiaalne kaasatus – ning Euroopa Liidu ja tema naabrite vahel partnerlussuhteid luues aitame kaasa selle eesmärgi elluviimisele.

Teeme koostööd riikidega, et pakkuda nende kodanikele kasulikke oskusi arengu, tööhõive ja kodanikuaktiivsuse edendamiseks ning teadmisi ja võimalusi elukestvaks õppeks. Lühidalt öeldes aitame oma partneritel esile tõsta nende kõige väärtuslikumat vara – inimkapitali.

Millega me tegeleme?

Laiendades juurdepääsu kutseharidusele ja -koolitusele ning parandades selle kvaliteeti, töötame selle nimel, et:

 • hõlbustada koostööd haridus- ja ettevõtlusmaailma vahel;
 • suurendada inimeste tööalast konkurentsivõimet;
 • edendada ettevõtlusõpet;
 • parandada hariduse ja koolituse valdkonnas kaasavat juhtimist;
 • pakkuda uusi võimalusi elukestvaks õppeks;
 • luua kvalifikatsioonisüsteeme ja -raamistikke;
 • toetada koolide ja õpetajate arengut;
 • hõlbustada üleminekut koolist tööellu.

Laiemas mõttes pakub ETF teavet ja analüüsiandmeid inimkapitali arengu kohta partnerriikides, hinnates poliitikat Torino protsessi raames. Sellele põhinedes toetame partnerriike ning samuti panustame Euroopa Liidu abi kavandamisse ja andmisse.

ETF toetab partnerriikide asutusi, et nad saaksid inimkapitali arengut ise juhtida. Ergutame võrgustike loomist ning teabe, kogemuste ja hea tava jagamist nii Euroopa Liidu ja partnerriikide vahel kui ka partnerriikide endi vahel.

Kus me töötame?

Euroopa Koolitusfond teeb Euroopa Liidu välispoliitika raames koostööd järgmiste ELi ümbritsevate riikidega:

 • Kagu-Euroopa: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo , endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi.
 • Vahemere lõuna- ja idapiirkond: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Palestiina , Süüria ja Tuneesia.
 • Idapartnerlus: Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova Vabariik ja Ukraina.
 • Kesk-Aasia: Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan.
 • Venemaa

Meie partnerid

Oskusteabe keskusena suhtleme tihedalt eri asutustega, et edendada ja hõlbustada koostööd, teadmiste arendamist ning kogemuste vahetamist hariduse ja koolituse vallas. Meie sidusrühmad on:

 • poliitikakujundajad, spetsialistid, rahastajad ja sotsiaalpartnerid Euroopa Liidus, selle liikmesriikides ning partnerriikides ja -piirkondades;
 • Euroopa asutused, nt Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop), Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), Euroopa Liidu liikmesriikide kahepoolsed rahastamisorganisatsioonid, Euroopa Investeerimispank (EIP);
 • rahvusvahelised organisatsioonid, nt Maailmapank, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO).


Areng õppimise kaudu

Euroopa Liidu eesmärk on teadmistel ja oskustel põhinev majandus ning seepärast on oluline parandada inimkapitali arengut ka Euroopa Liidu naabruses asuvates riikides. Partnerriikides kvalifitseeritud ja konkurentsivõimelise tööjõu saavutamist toetavate haridus- ja koolitussüsteemide arendamine aitab tagada, et innovatsiooni tulemus on areng ja inimeste heaolu.

 Forgot your username or password?