MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

ETF staff

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικ ής Εκπαίδευσης (ETF) είναι οργανισμός της ΕΕ. Συνδράμουμε γειτονικές με την ΕΕ χώρες – χώρες εταίρους – με σκοπό την αναμόρφωση του συστήματος επαγγελματικ ής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των πολιτών τους.

Χρηματοδοτο ύμαστε από την ΕΕ. Η δράση μας αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των χωρών εταίρων στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Υποστηρίζοντα&sig maf; την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλουμε στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των χωρών που γειτνιάζουν με την ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι μια ολιστική προσέγγιση της μάθησης – μια προσέγγιση που εκτείνεται σε κάθε πτυχή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου – αποτελεί το πλέον πρόσφορο μέσο ενίσχυσης των οικονομιών σε στάδιο μετάβασης και των αναπτυσσόμενων οικονομιών ώστε να ευημερήσουν, να δημιουργήσου&n u; βιώσιμη ανάπτυξη και να ενθαρρύνουν την κοινωνική ενσωμάτωση.

Η προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεών μας απορρέει από την εκ μέρους μας κατανόηση του πλαισίου πολιτικής στο οποίο δραστηριοποι&omic ron;ύμαστε, από το δίκτυο εμπειρογνωμόνω ν που διαθέτουμε και από την άμεση και ευέλικτη ανταπόκρισή μας σε αιτήματα. Είμαστε ένας αμερόληπτος και μη κερδοσκοπικό&s igmaf; οργανισμός με μοναδική πείρα στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και στη διασύνδεσή του με την απασχόληση.

Πλαίσιο δράσης

Συνεργαζόμα&sig ma;τε με χώρες που γειτνιάζουν με την ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση των δομών τους στον τομέα της επαγγελματικ ής εκπαίδευσης και κατάρτισης και με γνώμονα την πεποίθηση ότι η γνώση και οι δεξιότητες αποτελούν μέσο για μια πιο επιτυχημένη και πλήρη ζωή για όλους.

Το όραμά μας είναι να γίνει η επαγγελματικ ή εκπαίδευση και κατάρτιση οδηγός για τη δια βίου μάθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότ&e ta;τα και την κοινωνική συνοχή.

Στην εποχή μας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν ζωτικής σημασίας εργαλεία για την αντιμετώπιση πολλών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και τους γείτονές τους. Συμβάλλουμε στην προώθηση του κοινού μας στόχου για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη χτίζοντας γέφυρες συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της.

Συνεργαζόμα&sig ma;τε με τις ενδιαφερόμενε& sigmaf; χώρες προκειμένου να εξασφαλίσουμ&ep silon; στους πολίτες τους δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά, καθώς και γνώσεις και ευκαιρίες για δια βίου εκπαίδευση. Κοντολογίς, βοηθάμε τους εταίρους μας να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πολυτιμότερο αγαθό: το ανθρώπινο δυναμικό.

 

Τι κάνουμε

Μέσω της διεύρυνσης της πρόσβασης στην επαγγελματικ ή εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητάς τους, προσπαθούμε να:

 • Διευκολύνο&upsilo n;με τη συνεργασία μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης και της εργασίας
 • Αυξήσουμε την απασχολησιμότη τα των ατόμων
 • Προωθήσουμε τη μάθηση σχετικά με τις επιχειρήσεις
 • Βελτιώσουμε τη συνολική διακυβέρνηση του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
 • Παρέχουμε ευκαιρίες για δια βίου μάθηση
 • Δημιουργήσο&upsilo n;με συστήματα και πλαίσια αναγνώρισης προσόντων
 • Βελτιώσουμε το επίπεδο σχολείων και διδακτικού προσωπικού
 • Εξομαλύνουμ&epsilon ; τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία

Σε ευρύτερο επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικ ής Εκπαίδευσης παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις συνεργαζόμεν&epsilon ;ς χώρες μέσω των επισκοπήσεων πολιτικής της διαδικασίας του Τορίνου. Αυτή είναι η βάση της υποστήριξής μας προς τις χώρες εταίρους καθώς και της συμβολής μας στον σχεδιασμό και την παροχή βοήθειας εκ μέρους της ΕΕ.

Το ETF υποστηρίζει φορείς στις χώρες εταίρους προκειμένου να διαχειρίζοντα&io ta; οι ίδιοι την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Ενθαρρύνουμε τη δικτύωση και την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών τόσο μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων όσο και μεταξύ των ίδιων των χωρών εταίρων.


Πού εργαζόμαστε

Στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, το ETF συνεργάζεται με τις χώρες που γειτνιάζουν με την ΕΕ:

 • Νοτιοανατολ&io ta;κή Ευρώπη: Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο , πρώην Γιουγκοσλα&bet a;ική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία.
 • Νότια και Ανατολική Μεσόγειος: Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη , Συρία και Τυνησία.
 • Ανατολική Εταιρική Σχέση: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας και Ουκρανία.
 • Κεντρική Ασία: Καζαχστάν, Κιργιζία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν.
 • Ρωσία


Οι εταίροι μας

Ως κέντρο εμπειρογνωμο&si gma;ύνης, συνεργαζόμαστ&e psilon; στενά με διάφορους φορείς με σκοπό την προώθηση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας, της ανάπτυξης γνώσεων και της ανταλλαγής εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνοντα& iota;:

 • Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, επαγγελματίε&si gmaf;, χορηγοί και κοινωνικοί εταίροι στην ΕΕ, τα κράτη μέλη της και χώρες εταίρους και τις συνεργαζόμεν&epsilon ;ς περιοχές,
 • Ευρωπαϊκoί οργανισμοί όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξης της Επαγγελματικ ής Κατάρτισης (Cedefop), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση&sig maf; και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), οργανισμοί παροχής διμερούς βοήθειας των κρατών μελών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ).
 • Διεθνείς οργανισμοί, για παράδειγμα η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), ο Εκπαιδευτικό&si gmaf;, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).


Ανάπτυξη μέσω της μάθησης

Η οικονομία της ΕΕ είναι θεμελιωμένη στη γνώση και τις δεξιότητες, οπότε η βελτίωση του τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στις χώρες που γειτνιάζουν με την ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας. Η ανάπτυξη συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα υποστηρίζουν ένα άρτια εκπαιδευμένο, ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό στις χώρες εταίρους εξασφαλίζει ότι η καινοτομία μετουσιώνετα&iota ; σε ανάπτυξη και οδηγεί στην ευημερία όλων.Forgot your username or password?