MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

OM ETF

ETF Staff

EU´s Institut for Erhvervsuddannelser (ETF) er et agentur under Den Europæiske Union (EU). Vi hjælper lande i EU’s nabolag – partnerlande – med at ændre deres uddannelsessystemer i et livslangt perspektiv med det formål at udnytte det fulde potentiale i deres befolkning.

Vi finansieres af EU. Hele vores arbejde sigter mod at øge investeringerne i almen uddannelse og erhvervsuddannelse i partnerlandene i tråd med EU’s udenrigspolitik. Med vores støtte til udvikling af de menneskelige ressourcer bidrager vi til den sociale og økonomiske udvikling og til at skabe langsigtet stabilitet i EU’s nabolande.

Vi mener, at en holistisk tilgang til læring, som omfatter alle aspekter af almen uddannelse og erhvervsuddannelse i hele en persons levetid, er den bedste måde at hjælpe vækstøkonomierne med at øge deres velstand, skabe bæredygtig vækst og fremme social integration.

Styrken i vores arbejde bygger på vores indsigt i det politiske miljø, vores ekspertnetværk og vores hurtige, fleksible reaktion på henvendelser. Vi er en neutral, ikke-kommerciel organisation med ekspertise i udvikling af menneskelige ressourcer gennem uddannelse og beskæftigelse.

VORES OPGAVER

Vi samarbejder med EU’s nabolande om at forbedre deres erhvervsuddannelser, fordi viden og færdigheder er vejen til et rigere og bedre liv for alle.

Vores vision er at gøre erhvervsuddannelse til en drivkraft for livslang læring og bæredygtig udvikling med særligt fokus på konkurrenceevne og social samhørighed.

I et moderne samfund er almen uddannelse og erhvervsuddannelse afgørende for at kunne tackle mange politiske, sociale og økonomiske udfordringer. Dette gælder ikke blot for EU’s medlemsstater, men også for EU’s naboer. Vi har fælles mål om at skabe bæredygtig økonomisk vækst og social integration, og ved at etablere partnerskaber mellem EU og EU’s nabolande bidrager vi til at nå disse mål.

Vi samarbejder med nabo-landene om at give deres borgere en uddannelse, viden og færdigheder, der fører til beskæftigelse og et aktivt arbejdsliv med muligheder for fortsat læring og efteruddannelse. Kort sagt hjælper vi vores samarbejdspartnere med at udnytte deres mest værdifulde aktiv – de menneskelige ressourcer.

 

SÅDAN ARBEJDER VI

Ved at give bedre adgang til erhvervsuddannelse og forbedre kvaliteten arbejder vi på at:

 • Lette samarbejdet mellem uddannelse og erhvervsliv
 • Forbedre borgernes muligheder for beskæftigelse
 • Fremme mulighederne for iværksættere
 • Fremme en inklusiv forvaltningsstruktur på uddannelsesområdet
 • Skabe muligheder for livslang læring
 • Opbygge kvalifikationssystemer og -rammer
 • Udvikle skoler og lærere
 • Lette overgangen fra uddannelse til arbejde.

For at styrke dette arbejde har ETF udviklet Torino-processen, der tilbyder informationer, evalueringer og analyser af udviklingen af den menneskelige kapital i nabo-landene. Dette materiale er grundlaget for vores støtte til partnerlande og vores bidrag til udformningen af og leveringen af EU’s bistand.

ETF hjælper institutioner i partnerlandene til selv at forvalte udviklingen af den menneskelige kapital. Vi tilskynder til netværkssamarbejde og udveksling af information, erfaring og god praksis – både mellem EU og partnerlandene og mellem partnerlandene.

HER ARBEJDER VI

I forbindelse med EU’s udenrigspolitik samarbejder ETF med landene omkring EU:

 • Sydøsteuropa: Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kosovo[1], Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.
 • Det sydlige og østlige Middelhavsområde: Algeriet, Ægypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina[2], Syrien og Tunesien.
 • Det Østlige Partnerskab: Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine.
 • Centralasien: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.
 • Rusland

VORES SAMARBEJDSPARTNERE

ETF arbejder tæt sammen med forskellige institutioner om at fremme og lette samarbejde, udvikling af viden og erfaringsudveksling på uddannelsesområdet. Vores partnere er bl.a.:

 • Politikere, fagfolk, donorer og arbejdsmarkedets parter i EU, medlemsstaterne samt partnerlande og -territorier,
 • Europæiske agenturer og organisationer såsom Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), EU’s medlemsstaters bilaterale donororganisationer og Den Europæiske Investeringsbank (EIB),
 • Internationale organisationer såsom Verdensbanken, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO).

UDVIKLING GENNEM LÆRING

EU opbygger en økonomi baseret på viden og færdigheder, og det er derfor også vigtigt at forbedre udviklingen af den menneskelige kapital i landene omkring EU. Udviklingen af uddannelsessystemer, der støtter veluddannede, konkurrencedygtige arbejdsstyrker i partnerlandene, er med til at sikre, at innovation omsættes til vækst og skaber velstand for alle.


[1] Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

[2] Denne betegnelse skal ikke opfattes som anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger til dette spørgsmål.Forgot your username or password?