MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

O ETF

ETF staff

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) je agenturou Evropské unie (EU). Pomáháme zemím v sousedství EU – partnerským zemím – reformovat jejich systémy odborného vzdělávání a přípravy v celoživotní perspektivě a využít tak plný potenciál jejich obyvatel.

Jsme financováni Evropskou unií. Veškerá naše práce je zaměřena na maximalizaci investic do vzdělávání a odborné přípravy v partnerských zemích v souladu s politikami vnějších vztahů EU. Podporováním rozvoje lidského kapitálu přispíváme k sociálnímu a hospodářskému rozvoji a dlouhodobé stabilitě v zemích sousedících s EU.

Věříme, že holistický přístup ke vzdělávání, přístup, který zahrnuje každý aspekt vzdělávání a odborné přípravy během celého života jednotlivce, je nejlepším způsobem, jak pomoci transformujícím se a rozvíjejícím se ekonomikám zvýšit jejich prosperitu, dosáhnout udržitelného růstu a prosadit sociální začleňování.

Přidaná hodnota našich intervencí vyplývá z našeho porozumění politickému prostředí, naší sítě odborníků a rychlé a pružné reakce na žádosti. Jsme neutrální a nekomerční organizací s jedinečnou odborností v oblasti rozvoje lidského kapitálu a jeho vazeb na zaměstnanost.

Kontext

Spolupracujeme se zeměmi sousedícími s EU, abychom zdokonalili jejich odborné vzdělávání a přípravu, protože znalosti a dovednosti jsou prostředkem k úspěšnějšímu a plnějšímu životu pro všechny.

Naší vizí je, aby se odborné vzdělávání a příprava staly hnacím motorem celoživotního učení a udržitelného rozvoje, přičemž zvláštní důraz je kladen na konkurenceschopnost a sociální soudržnost.

V dnešním světě jsou vzdělávání a odborná příprava rozhodující při řešení mnoha politických, sociálních a ekonomických problémů. To se týká nejen členských států EU, ale rovněž okolí EU. Naším společným cílem je udržitelný hospodářský růst a sociální začlenění a budováním partnerství mezi EU a jejími sousedy přispíváme k prosazování těchto cílů.

Spolupracujeme se zeměmi, abychom jejich občanům poskytli dovednosti potřebné pro růst, zaměstnanost a aktivní občanství, jakož i znalosti a příležitosti k celoživotnímu učení. Zkrátka pomáháme svým partnerům, aby co nejvíce vytěžili ze svého nejcennějšího majetku: lidského kapitálu.

Čím se zabýváme

Rozšiřováním přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě a zvyšováním jeho kvality usilujeme o:

 • umožnění spolupráce mezi oblastí vzdělávání a obchodu,
 • zvýšení zaměstnatelnosti osob,
 • podporu učení v oblasti podnikání,
 • zlepšení celkového řízení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy,
 • poskytnutí možností celoživotního učení,
 • vytvoření systémů a rámců kvalifikace,
 • rozvoj škol a učitelů,
 • usnadnění přechodu od vzdělávání k pracovní činnosti.

V širším měřítku poskytuje ETF informace a provádí analýzy ohledně rozvoje lidského kapitálu v partnerských zemích prostřednictvím přezkumů politik turínského procesu. To tvoří základ pro naši podporu partnerských zemí i náš přínos k navrhování a poskytování pomoci EU.

ETF podporuje instituce v partnerských zemích, aby mohly samy řídit rozvoj lidského kapitálu. Prosazujeme vytváření sítí informací, zkušeností a správné praxe a jejich sdílení – jak mezi zeměmi EU a partnerskými zeměmi, tak mezi partnerskými zeměmi navzájem.

Kde působíme

V kontextu politiky EU v oblasti vnějších vztahů spolupracuje nadace ETF se zeměmi sousedícími s EU:

 • jihovýchodní Evropa: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Kosovo , Srbsko a Turecko,
 • jižní a východní Středomoří: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina , Sýrie a Tunisko,
 • Východní partnerství: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavská republika a Ukrajina,
 • střední Asie: Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán,
 • Rusko.


Naši partneři

Jako centrum odbornosti úzce spolupracujeme s různými institucemi, abychom podpořili a usnadnili spolupráci, rozvoj znalostí a výměny zkušeností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Patří mezi ně:

 • tvůrci politik, odborníci z praxe, dárci a sociální partneři z EU, jejích členských států a partnerských zemí a území,
 • evropské instituce, jako jsou Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), dvoustranné dárcovské organizace členských států EU, Evropská investiční banka (EIB),
 • mezinárodní organizace, například Světová banka, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní organizace práce (ILO) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Rozvoj prostřednictvím učení

EU buduje ekonomiku založenou na znalostech a dovednostech, a proto je zdokonalování rozvoje lidského kapitálu v zemích v okolí EU rovněž nezbytné. Rozvoj systémů vzdělávání a odborné přípravy, které podporují dobře kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly v partnerských zemích, napomáhá tomu, aby se inovace přeměnily v růst a vedly k prosperitě pro všechny.

 Forgot your username or password?