MEMBERS LOGIN
Site Search Advanced Search

За ETF

ETF staff

Европейската фондация за обучение (ETF) е агенция на Европейския съюз (ЕС). Ние помагаме на съседните на ЕС държави партньори да реформират своите системи за професионално образование и обучение в перспективата на ученето през целия живот и така да реализират пълния потенциал на своите граждани.

Фондацията се финансира от ЕС. Цялата ни работа е замислена с цел постигане на максимален ефект от инвестициите в образованието и обучението в държавите партньори в съответствие с политиките на ЕС в областта на външните отношения. Чрез подкрепата за развитието на човешкия капитал ние допринасяме за социалното и икономическо развитие, и дългосрочната стабилност в съседните на ЕС държави.

Вярваме, че холистичният подход към ученето — подход, който обхваща всеки аспект на образованието и обучението през целия живот на отделния човек — е най-добрият начин да се помогне на икономиките в преход и развиващите се икономики да повишат своето благосъстояние, да постигнат устойчив растеж и да насърчат социалното приобщаване.

Добавената стойност на нашата дейност произтича от нашето разбиране на политическата среда, мрежата ни от експерти и незабавния ни, гъвкав отговор на отправените искания. Ние сме неутрална организация с нестопанска цел, разполагаща с уникални експертни познания в областта на развитието на човешкия капитал и връзката му със заетостта.

Контест

Ние работим със съседните на ЕС държави с цел подобряване на техните системи за професионално образование и обучение, тъй като знанието и уменията са средството за постигане на по-голямо благоденствие и по-пълноценен живот за всички.

Визията ни е да направим професионалното образование и обучение движеща сила за учене през целия живот и за устойчиво развитие със специален акцент върху конкурентоспособността и социалното сближаване.

В днешния свят образованието и обучението са решаващ фактор за преодоляване на много политически, социални и икономически предизвикателства. Това засяга не само държавите-членки на ЕС, но също и съседните на ЕС държави. Ние споделяме целта за устойчив икономически растеж и социално приобщаване и чрез изграждане на партньорства между ЕС и неговите съседи допринасяме за напредъка във връзка с постигането на тази цел.

Работим с държавите, за да осигурим на гражданите им полезни умения за растеж, заетост и активно гражданство, както и знание и възможности за учене през целия живот. Накратко, помагаме на партньорите ни да получат максимални резултати от най-ценния си актив: човешкия капитал.

Какво правим

Чрез разширяване на достъпа до професионално образование и обучение и чрез подобряване на качеството му ние работим за:

 •  улесняване на сътрудничеството между образованието и бизнеса;
 •  подобряване на пригодността за заетост на отделните лица;
 • насърчаване на обучението по предприемачество;
 • подобряване на приобщаващото управление в областта на образованието и обучението;
 • откриване на възможности за учене през целия живот;
 • изграждане на квалификационни системи и рамки;
 • развитие на училищата и учителите;
 • по-гладко преминаване от образование към работа.

В по-общ план ETF осигурява информация и анализ за развитието на човешкия капитал в държавите партньори чрез политически прегледи на процеса от Торино. Това е основата за нашата подкрепа към държавите партньори, както и за приноса ни за разработването и предоставянето на помощ от ЕС.

ETF подкрепя институции в държавите партньори, за да могат те сами да управляват развитието на човешкия капитал. Ние насърчаваме работата в мрежа и обмена на информация, опит и добри практики – както между ЕС и държавите партньори, така и между самите държави партньори.

КЪДЕ РАЗВИВАМЕ ДЕЙНОСТ

В контекста на външната политиката на ЕС ETF работи със съседните на ЕС страни:

 • Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, Косово , бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.
 • Южно и Източно Средиземноморие: Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина , Сирия и Тунис.
 • Източно партньорство: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна.
 • Централна Азия: Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
 • Русия

Нашите партньори

Като център за експертни познания ние работим в тясно взаимодействие с различни институции за насърчаване и подпомагане на сътрудничеството, развитието на знанията и обмена на опит в областта на образованието и обучението. Това включва:

 • лицата, отговарящи за разработването на политики, практикуващите специалисти, донорите и социалните партньори в ЕС, държавите-членки на ЕС и държавите и териториите партньори;
 • европейски органи като Европейския център за развитие на професионалното обучение(Cedefop), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), донорски организации на държавите-членки на ЕС на двустранна основа, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);
 • международни организации, например Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Международната организация на труда (МОТ) и Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Развитие чрез учене

ЕС изгражда икономика, основана на знания и умения, във връзка с което подобряването на развитието на човешкия капитал в държавите в съседство с ЕС също има определящо значение. Развитието на системи за образование и обучение, които подкрепят квалифицираната конкурентоспособна работна сила в държавите партньори, способства да се гарантира, че иновациите се превръщат в растеж и обезпечават просперитет за всички.Forgot your username or password?